Patientens ställning

I slutet av förra veckan meddelade socialdepartementet att regeringen fattat tre beslut för att stärka patientens ställning i vården. I detta fall handlar det  främst om bemötande, delaktighet och patientsäkerhet.

- insatser för att ge patienter ett bra och respektfullt bemötande i samband med vårdskada samt inflytande i patientsäkerhetsarbetet
- en patienthandbok för både patienter och vårdpersonal
- en nationell patientenkät

Det är goda och viktiga ambitioner som regeringen har på detta område, men när det kommer åtgärderna blir det rätt tydligt hur svårt en regering ändå har att agera i frågor som ytterst ligger hos sjukvårdshuvudmännen i regioner och landsting.

För ett bra och respektfullt bemötande i samband med vårdskada får Sveriges kommuner och landsting (SKL) 5 miljoner kronor "för att genomföra insatser" och "ta fram metoder och modeller" och även "innefatta informationsmaterial"

Patienthandboken tycker jag också är en bra idé. Återigen ska en räcka intressenter i den svenska sjukvården som Socialstyrelsen, SKL, Sjukvårdsrådgivningen, patientorganisationer med flera ta fram ett förslag till en patienthandbok för "att stärka patientens ställning genom att ge förbättrade möjligheter för patienten att vara delaktig i den egna vården".

Det känns onekligen som ett lite luddigt och svårfångat område. Blir det ett vettigt informationsmaterial eller innebär det ökad administration och byråkrati i vården? Jag är definitivt beredd att ge det en chans - i alla fall fram till 30 april då uppdragets första fas ska rapporteras.

Till sist anslår regeringen 10 miljoner kronor till SKL för att under 2010 genomföra en Nationell patientenkät inom den specialiserade vården. "Områden som kommer att mätas i enkäten är till exempel bemötande, information, tillgänglighet, delaktighet och upplevd nytta.", skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

Resan med en nationell patientenkät har varit lång. Flera landsting har, inte minst av kostnadsskäl, varit skeptiska till införandet. Det är möjligt att regeringens satsning nu tar bort det argumentet. Den kritik som jag själv har riktat mot den nationella patientenkäten har snarare bestått i att den riskerar att mäta för sällan (vartannat år) för att i verksamheten kunna dra några slutsatser om man har förbättrat sig eller inte. Ska patientenkäter göra nytta i verksamheten krävs att personal får någon form av kontinuerlig feedback för att kunna avgöra om de åtgärder som de förhoppningsvis vidtagit har gett någon effekt eller inte.

Regeringen lyfter viktiga och angelägna frågor för vårdens utveckling, men jag är ändå skeptisk till om de tre åtgärder som de nu tagit initiativ till verkligen kommer att medföra någon egentlig skillnad på sikt.

Stämma utan närvaro

Årets medicinska riksstämma pågår just nu i Älvsjö utanför Stockholm. Svenska Läkaresällskapets årliga stora medicinska konferens är landets största magnet för att samla intressenter i den svenska hälso- och sjukvården. Mängder med symposier, seminarier, gästföreläsare, posterutställningar, 150-talet monterutställare.

Den medicinska riksstämman är med andra ord en viktig mötesplats för peroner involverade i den svenska sjukvården. Även om många av de symposier och seminarier som arrangeras behandlar ämnet som ligger klart bortom fattningsförmågan för mig som politiskt förtroendevald så finns det alltid många intressanta aktiviteter att delta i, och det ger framför allt en möjlighet att träffa människor från professionen, industrin och andra närstående till sjukvården.

Tyvärr kommer årets medicinska riksstämma att avlöpa utan min närvaro. Nu tror jag inte att någon hade noterat just min frånvaro, om jag inte hade skrivit dessa rader, och jag tror inte heller att saknaden kommer att vara så stor hos någon annan än hos mig själv. Jag hade gärna varit där för att just lära mig mer via seminarier och möten med andra människor.

Under de år som jag varit ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsutskott (HSU) har riksstämman aldrig riktigt kommit med i planeringen förrän en bit in på hösten, och då har kalendern i allmänhet redan varit fulltecknad, så även i år. Även om det går att stöka om i kalendern så är det svårare de udda åren när stämman arrangeras i Stockholm. 2010 kommer stämman tillbaka till Göteborg och då brukar det bli enklare.

Temat för årets stämma är "Ökad kunskap och klokare vård - för patientens bästa" och temat nästa år är "Jämlik vård". Det är teman som glädjer en God Vård-entusiast. Årets tema tangerar i princip alla sex ledstjärnorna för God Vård, men framför allt en kunskapsbaserad vård och en patientfokuserad vård. Nästa års tema är klockrent ledstjärnan om en jämlik hälso- och sjukvård. Jag tycker det är bra att Läkaresällskapet har valt dessa teman så att dessa synsätt på djupet kan genomsyra diskussion och utveckling av svensk hälso- och sjukvård.

Nästa år är det dags för medicinsk riksstämma i Göteborg igen och datumen är nu noterade i min kalender, 1-3 december. Jag noterar också att alla tre dagarna redan delvis är uppbokade med sammanträden med HSU på onsdagen, brukarsamverkan med handikapporganisationerna på torsdagen och partistyrelsen i Stockholm på fredagen. Det kommer att bli en fråga om prioriteringar, och en fråga om jag fortfarande har dessa politiska uppdrag när vi befinner oss i december nästa år.

Tillgång till sjukvård

Jag bloggade i förmiddags om hälso- och sjukvårdens Öppna Jämförelser 2009 och har under dagens regionfullmäktigeförhandlingar bättre hunnit ta del av de 124 olika jämförelserna i Öppna Jämförelser. Det finns en hel del intressant i rapporten att fördjupa sig ytterligare i, och man får också en och annan aha-upplevelse liksom en del myror i huvudet kopplat till vissa områden.

Jag inser också att vissa av måtten som finns i Öppna Jämförelser är lättare än andra att påverka på kort sikt än andra. Vissa av måtten kan vi (eller snarare vårdpersonalen) påverka med direkta insatser, medan andra mått är baserade på enkäter/intervjuer där det är invånarnas bedömningar som avgör hur de uppfattar den vård vi erbjuder i landsting och regioner.

Ofta lever vi med bilden av en otillräcklig sjukvård som inte förmår att motsvara invånarnas behov och/eller efterfrågan på hälso- och sjukvård. Det är mot den bakgrunden väldigt glädjande att invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården stadigt ökar, liksom den andel som i Vårdbarometerns undersökning helt eller delvis instämmer i påståendet påståendet "att de har tillgång till den sjukvård de behöver".

Nedanstående diagram illustrerar hur den andelen under de senaste fem åren i landet som helhet har ökat från 69% år 2004 till 77% förra året.Västra Götalandsregionen ligger fortfarande två procentenheter under de nationella siffrorna men vår utveckling (under den tid som jag varit ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet) 2004-2008 har gått från 64% instämmande till 75% instämmande.


Öppna jämförelser 2009

Igår presenterades den fjärde versionen av hälso- och sjukvårdens Öppna jämförelser. Öppna Jämförelser 2009 är ett viktigt dokument för hälso- och sjukvårdens utveckling. I Öppna Jämförelser rangordnas de 21 sjukvårdshuvudmännen utifrån uppnådde resultat mätt med en lång rad indikatorer. De sju bästa landstingen och regionerna blir gröna, de mellersta sju blir gula och de sju regioner/landsting som når sämst resultat blir rödmarkerade.

Vän av ordning kan invända mot detta förenklade sätt att presentera och rangordna landstingen och regionerna, och visst är det en förenkling av verkligheten, men förenklingar behöver inte alltid vara fel. Det ger en antydan om något även om det kan kännas knepigt att för några indikatorer ligga över rikssnittet men ändå tillhöra de sju regioner och landsting med sämst resultat.

Västra Götalandsregionen är klart överrepresenterade i den gula kategorin. Vi har 19% gröna markeringar, 36% röda och hela 45% gula. Vid en snabb anblick på våra stora vänner i Stockholm och Skåne tycks de också vara överrepresenterade i den gula kategorin. Det är egentligen inget konstigt då vi som stora sjukvårdshuvudmän påverkar snittet rätt bra, vi har många enheter och är några riktigt bra, några lite sämre och fler medelbra så hamnar vi lätt i det gula spannet.

Jag vill dock understryka att det inte finns någon naturlag som säger att vi ska vara överrepresenterade i den kategorin. Jag är fullt övertygad om att det är möjligt för Västra Götalandsregionen att ingå i den bästa tredjedelen för egentligen alla kategorier, och det är den ambitionen vi arbetar efter.

Bäst i landet

Förutom den relativa jämförelsen som görs mellan landstingens resultat så innehåller årets Öppna Jämförelser också en jämförelse med föregående år i fråga om de faktiska resultaten. 145 sådana faktiska jämförelser görs i årets Öppna Jämförelser, och Västra Götalandsregionen är den region/landsting som presterar flest bättre faktiska resultat 2009 jämfört med 2008. Eftersom innehållet i Öppna Jämförelser utökas, förändras och modifieras mellan åren så går det inte att jämföra allt mellan de olika rapporterna.

Västra Götalandsregionen visar på flest faktiskt bättre resultat jämfört med året innan. På 124 av 145 mätpunkter uppvisar Västra Götalandsregionen bättre resultat i årets jämförelse i förhållande till förra årets Öppna Jämförelser.

Intressant att notera i det sammanhanget är att de som kommer närmast efter oss i "egen förbättring" är de andra två stora regionerna. Skåne med 117 förbättringspunkter och Stockholm med 116 förbättringspunkter. Om det är en slump att de är de tre stora som förbättrats sig inom flest områden eller om det står för något annat tror jag vi får avvakta med att analyser innan vi ser en sådan långsiktig trend. Det kan ju vara så att större regioner inte blir lika kännbara för mindre förändringar vid ett exempelvis ett enskilt sjukhus som kan leda till försämringar för ett mindre landsting.

Samma utmaningar

Regionens röda områden är i årets Öppna Jämförelser desamma som tidigare år. Det handlar om läkemedel och delar av hjärtsjukvården.

Jag har ofta bloggat om just läkemedelsfrågan och för drygt ett år sedan gjorde jag denna analys om det jag kallar regionens läkemedelsparadox. Vad som är glädjande är att vi förbättrat våra faktiska resultat kopplat till i princip alla läkemedelsindikatorer, även om vi relativt sett fortfarande tillhör den röda kategorin och att vi har ett fortsatt stort arbete framför oss. Det händer mycket positivt just nu och jag ser med tillförsikt an mot framtiden.

Även problemen inom hjärtsjukvården är sedan tidigare identifierade i såväl våra egna verksamhetsanalyser som i tidigare Öppna Jämförelser. Inom hjärtsjukvården är det bland annat dålig följsamhet till läkemedelsrekommendationer som ligger bakom de svaga resultaten. Jag har dock signaler på att vi även inom hjärtsjukvården nu ser klara förbättringar när vi mäter i realtid och följer upp resultaten per det tredje kvartalet 2009.

Om detta kommer vi dock inte att kunna läsa om i Öppna Jämförelser förrän i den rapport som kommer om ett år.

Cancervård i fokus

Jag vill börja detta inlägg med att be om ursäkt för att bloggen inte har uppdaterats på några dagar. Det enkla svaret är tidsbrist bland annat på grund av förberedelser inför Folkpartiets landsmöte som har inletts idag torsdag. Det finns därför en uppenbar risk att bloggandet också blir lidande de kommande dagarna. Min roll på landsmötet kommer som vanligt att vara ordförande för förhandlingarna. Den som inte har något bättre för sig under fredag till söndag kan ratta in SVT24 på TV:n för att följa förhandlingarna.

Igår hade vi ett så kallat HSU-seminarium där vi ägnade i princip hela sammanträdet med hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) åt ett specifik tema. Vi har tidigare i år haft tre seminarier på följande teman; IT i vården, rehabilitering och kvalitetsarbetet vid regionens sjukhus. Gårdagens seminarium hade temat cancersjukvård.

I början av denna mandatperiod gav den politiska majoriteten i uppdrag att göra en bredare översyn av cancersjukvården i regionen i syfte att identifiera brister och förbätringsmöjligheter samt se behoven för att långsiktigt säkra en framgångsrik cancersjukvård. För ungefär två år sedan fick vi tillbaka förslag till åtgärder för att förstärka och förbättra cancersjukvården. Inom några områden arbetas det fortfarande med att ta fram skarpare och konkreta förslag som t ex för primärprevention, andra områden jobbar vi sedan länge långsiktigt med som den kliniska forskningen. Översynen har dock redan satt vissa spår i form av konkreta förstärkningar av den palliativa vården (som fortsatt kan bli bättre), satsning på kompetensförsörjning av nyckelkompetenser för en väl fungerande cancersjukvård, t ex patologer samt koncentration eller så kallad nivåstrukturering av viss cancerkirurgi.

Gårdagens seminarium visade på en kontinuerlig förbättring av de medicinska resultaten i cancersjukvården, förbättringar och breddning av arbetet med kvalitetsregister i cancersjukvården, men under dagens pekades också på brister som vi framöver måste förbättra. Dit hör bland annat kortare ledtider och bättre processer i cancersjukvården för att undvika onödig dröjsmål mellan olika moment i vården för dem som drabbas av en cancersjukdom. Bland utmaningarna framkom återigen den långsiktiga kompetensförsörjningen.

De seminariemöten som HSU har arrangerat under året har varit bra för att fördjupa kunskapen och höja kompetensen bland HSU:s ledamöter och våra tjänstemän. Det är kanske inte alltid seminarierna leder till omedelbara beslut och åtgärder, men de bidrar definitivt till den långsiktiga politiska idéutvecklingen och det är också mycket viktigt.

Glädjande vårdgarantisiffror

Idag kom siffrorna över regionens måluppfyllelse avseende vårdgarantin per oktober 2009. Såväl oktober som november brukar vara bra produktionsmånader då antalet väntande minskar, och så blev oktober också i år. Jämfört med september har antalet som väntat över vårdgarantigränserna till ett mottagningsbesök minskat med 22% och antalet som väntat över vårdgarantigränsern till en operation eller behandling har minskat med 28%.

Totalt är det ändå drygt 8 000 patienter som behövt vänta för länge på ett mottagningsbesök och knappt 1 500 patienter som har behövt vänta för länge på en operation eller behandling. Det är 9 500 för många patienter, även om de inte tidigare har varit så få som de är idag. Jag är dock lite orolig för att förbättringen på mottagningssidan går långsammare än vad jag hade förväntat mig. Det kan i sin tur bero på ett ökat remissinflöde. I alla fall rapporterar en del av våra sjukhus att så är fallet.

Under de senaste veckorna har sanningshalten i vårdgarantisiffrorna diskuterats en del. Begreppet "Patientvald väntan" har nått utanför de innersta kretsarna. Jag bloggade om detta för några veckor sedan och har sedan dess stärkts i tre uppfattningar.

- Jag känner att Västra Götalandsregionen statistiskt har hanterat på ett schysst sätt som inte bör leda till ett ifrågasättande om att vi manipulerar med siffrorna.

- Vi måste få tydliga och gemensamma definitioner av begreppet Patientvald väntan i landet så att utdelningen av den så kallade kömiljarden sker på ett schysst sätt.

- Det måste finnas en bortre gräns för att ge vård också till de patienter som valt att avstå sin rätt att få vård vid annat sjukhus inom garantitiden för att hellre vänta längre vid det "egna" sjukhuset. Jag tror fortfarande att Västra Götalandsregionen är ensamma om att ha en sådan bortre gräns.

Att vi har en sådan bortre gräns gör att vi når sämre resultat i våra egna mätningar än i de mätningar när vi jämför oss med de andra landstingen i SKL:s regi. Det är SKL:s mätningar som ligger till grund för hur kömiljarden ska fördelas. I den fördelningen gäller det att i första hand komma över nivån 80% måluppfyllelse och för att vara med och dela på ytterligare 100 miljoner också komma över 90% måluppfyllelse.

För oktober ser Västra Götalandsregionen preliminärt ut att nå följande resultat:

Måluppfyllelse - mottagningar 86,5%

Måluppfyllelse - operation/behandling 90,3%

Den avgörande avläsningspunkten ligger ytterligare en månad bort, den 30 november. Som jag inledningsvis skrev om bra produktionsmånader så borde dessa siffror förbättras i november, men nu är det möjligt att sjukhusens resurser successivt i allt högre utsträckning behöver anpassas till att hantera effekterna av den nya Influensan A (H1N1) istället för att genomföra planerade besök och operationer. Ännu så länge har vi inte kunnat se några stora effekter av detta och vi har nu ändå tagit oss genom halva månaden så förhoppningsvis ska inte den ekonomiska utdelningen behöva bero på en svårkontrollerad yttre händelse som pandemin.

Chefsrollen och pengarna

Högskolan Västs hemsida presenteras idag en nyhet om en kommande lärobok om vårdchefens roll i hälso- och sjukvården. Det är filosofie doktor Erik Carlström vid högskolan som författat boken efter intervjuer med 25 vårdchefer på mellanchefsnivå.

Jag har tidigare i år bloggat om en forskningsstudie som Erik Carlström genomfört om triageringsfunktionen vid sjukhusens akutmottagningar, och jag tycker att Carlströms ansats att beskriva vårdchefsrollen är mycket lovvärd, och jag borde kanske inte recensera en hel bok utifrån ett pressmeddelande men jag blir däremot rätt så provocerad när jag läser hur innehållet i boken beskrivs.

I pressmeddelandet beskrivs att vårdchefer ofta reagerar med ett flyktliknande beteende som kallas neglekt. En mycket svepande beskrivning görs av chefer som kläms mellan å ena sidan lojalitet med patienter och personal och å andra sidan "ledningens krav på nedskärningar".

I pressmeddelandet presenteras också två citat från Erik Carlström som om de är typiska för ansatsen i boken visar på en anda som mer präglas av skrönor och en mytbildning, som jag för all del erkänner finns i verksamheten, men som är frågan om en lärobok ska utgå ifrån.

- Jag pratade med en vårdchef som i princip skulle kapa bort halva sin personal med bevarad verksamhet, vilket naturligtvis är totalt omöjligt, säger Eric Carlström.

- Man håller sig undan, söker sig ofta till kollegor som är i precis samma situation, dricker kaffe, berättar om hur eländig situationen är. Man ägnar sig också åt en del nostalgiska utvikningar, hur det var förr i förhållande till hur det är nu, säger Eric Carlström.

En beskrivande bok får gärna ta en sådan ansats. Det jag blir provocerad av är en att lärobok har en sådan ansats. Vad vill en sådan lärobok egentligen förmedla?

Varför blir jag då provocerad? Trampas det på en öm tå? Nej, skulle jag vilja hävda. Det jag blir provocerad av är den destruktiva självbild och verklighetsbild som finns i delar av hälso- och sjukvårdens verksamheter. Tesen i boken tycks vara att vårdchefer har en omöjlig roll att arbeta med ledningens krav på nedskärningar och får lite livsluft av att tillsammans med lika hårt ansatta kollegor nostalgiskt drömma sig tillbaka till hur mycket bättre det var förr.

Varför denna självbild? Hälso- och sjukvården präglas faktiskt INTE av nedskärningar. Under åren 2000 - 2008 har hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen tillförts 3,9 miljarder kronor UTÖVER uppräkning för pris- och löneökningar (+15%). Under samma tid har antalet anställda i regionens sjukvård ökat med 3 270 årsarbetare (+8,7%). Det är inte ett tillstånd av krav på nedskärningar utan ett tillstånd av utveckling och större möjligheter.

Jag ska trots allt försöka avsluta detta inlägg positivt. I pressmeddelandet beskrivs vårdchefens svåra roll att balansera olika intressen och en roll som ställer stora krav på ansvar för verksamhet och ekonomi. Jag vill därför instämma i Carlströms avslutande citat;

- Vårdchefer hanterar ofta budgetar på 20-30 miljoner och ansvarar för personalgrupper på kanske 60 personer, men de har sällan tillräcklig utbildning i ekonomi eller management, säger Eric Carlström.

Vårdchefen har ett tufft uppdrag. Jag är övertygad om att de behöver både bättre utbildning och bättre stöd för att klara uppdraget, och här har vi som arbetsgivare ett mycket stort ansvar att rusta chefer att klara jobbet, ett ansvar som vi inte alltid har tagit.

Vi ska inte ägna oss skönmålningar av verksamheterna, men inte heller svartmålningar och den inledande beskrivningen av denna lärobok tycks höra till det sistnämnda, men det ska bli intressant att ta del av hela boken när den kommer ut för att kanske ge en mer rättvis beskrivning av hela boken.Tilläggsbudget

Att det är dåliga tider och brister på pengar i samhället till följd av finanskrisen har alla idag uppfattat, men det som besökte dagens sammanträde med regionstyrelsen trodde nog mot den bakgrunden att hon hade gått fel.
Idag fattade regionstyrelsen ett beslut om tilläggsbudget för 2010 som sedan ska stadfästas i fullmäktige mot slutet av månaden.

Redan när fullmäktige fastställde den ursprungliga budgeten för nästa år valde vi i Västra Götalandsregionen, mot bakgrund av många års god skötsel av ekonomin, att budgetera ett större underskott för att undvika att vidta drastiska åtgärder i en ekonomiskt tuff tid. Vi valde då att underbalansera budgeten med drygt 650 miljoner kronor för att kunna ge verksamheterna kompensation för pris- och löneökningar och också ha råd med några smärre satsningar i budgeten.

När regeringen i september presenterade sin budgetproposition framgick det att statsbidraget för 2010 skulle öka med cirka 500 miljoner för Västra Götalandsregionen. Detta tillsammans med vissa andra åtgärder gjorde att prognosen för 2010 istället pekade mot ett underskott på cirka 100 miljoner kronor.

Mot bakgrund av de utmaningar som verksamheterna står inför valde regionstyrelsen idag att öka på de ekonomiska ramarna med ytterligare 550 miljoner, och den nygamla prognosen för 2010 blir då återigen ett underskott på cirka 650 miljoner kronor.

150 miljoner kronor kommer att gå till våra hälso- och sjukvårdsnämnder för att säkerställa kvaliteten i vårdöverenskommelserna.

400 miljoner kronor ges regionstyrelsen möjlighet att besluta om, med inriktning på följande;

- finansiera engångskostnader till följd av införandet av VG Primärvård
- möta behovet av personalutveckling, kompetensförsörjning, utbildning och omställning av personal som riskerar att vi övertaliga i ett läge där vi har ambitionen att totalt sett minska antalet anställda i organisationen
- ökade resurser för att möjliggöra insatser för ytterligare minskade köer, ökad tillgänglighet vid akutmottagningarna samt för kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvården.

Västra Götalandsregionen möter nu den samhällsekonomiska utvecklingen på ett mycket positivt sett. Vi gör i praktiken det som regeringen säger sig önska - värnar välfärdens kärna.

Dessutom beslutade regionstyrelsen idag att höja investeringsnivån för förbättring av sjukvårdslokaler med 1 miljard kronor. Med dagens beslut satser regionen under de kommande tre åren 6,4 miljarder kronor i förbättringar i form av nybyggen och ombyggen av våra sjukvårdslokaler för att både skapa bättre arbetsmiljö för personalen och få goda vårdmiljöer för patienterna.

Med detta tillägg möjliggörs nu byggandet av bild- och interventionscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, byggandet av Angereds Närsjukhus, ny- och ombyggnad vid såväl Skaraborgs sjukhus som Södra Älvsborgs sjukhus som komplement till tidigare beslutade satsningar på fastighetsförbättringar inom NU-sjukvården till följd av Vård 2010.

Dagens tilläggsbudget är således både en satsning i närtid på 550 miljoner kronor och en stor extra satsning i det längre perspektivet på investeringar på lite drygt en miljard kronor.

Det känns riktigt klokt och bra.Nominerad

OK, detta är ett inlägg som inte exklusivt handlar om analyser, reflektioner och kommentarer om hälso- och sjukvårdspolitik, men det är ändå inte irrelevant för denna blogg.

Folkpartiet i Bohuslän har idag haft nomineringsmöte inför nästa års valsedlar till riksdagsvalet (gul valsedel) och regionvalet (blå valsedel) för Bohusläns valkretsen, som i formella termer heter Västra Götalands västra valkrets.

Nomineringskommitén hade föreslagit mig på en första plats på valsedeln, och jag blev tacksamt enhälligt val vid nomeringsmötet, vilket jag är oerhört tacksam för. Jag är mycket stolt över mycket av det som vi har uträttat i sjukvården de senaste åren, men samtidigt ödmjuk inför uppgifter som återstår innan vi har den hälso- och sjukvård som jag tycker att invånarna i regionen har rätt att kunna förvänta sig.

Att bli nominerad till första platsen på partiets valsedel är ett stort förtroende och jag hoppas kunna leva upp till det, och jag hoppas kunna få chansen att fortsätta vara med och påverka den sjukvårdspolitiska inriktningen i regionen ytterligare en mandatperiod - och därmed förhoppningsvis kunna bjuda analyser, reflektioner och kommentarer om utvecklingen i regionens och i den svenska hälso- och sjukvården ytterligare en mandatperiod.

Den tredje söndagen nästa år - den 19 september - är valdagen då förutsättningar för detta avgörs definitivt. Det kommer på många sätt att vara drygt tio spännande månader fram tills dess.

Tack till de partikamrater som idag gett mig förtroendet och stödet att få vara en del i det arbetet.

Guldgruvan

Jag har ägnat fredagen på Svenska Mässan i Göteborg, och det var inte Hem&Villa-mässan som lockade mig, utan det som annonserats som det första höstkonferensen arrangerad av det relativt nystartade Gothia Forum. Gothia Forum är mötesplatsen och dörren in till den klinska forskningen i Västra Götalandsregionen, och ett samarbete som regionen har utvecklat tillsammans med Göteborgs Universitet, Chalmers och läkemedelsbolagen AstraZeneca, Pfizer och MSD.

Gothia Forum är ett mycket gott exempel på ett så kallat Tripple Helix-system där den offentliga sektorn samverkar med akademin och industrin för att möjliggöra mer och bättre forskning till nytta för såväl sjukvården som industrin. En redan stark klinisk forskning i Västra Götalandsregionen har alla möjligheter att bli ännu starkare med hjälp av Gothia Forum.

Rubriken på detta inlägg är "Guldgruvan" och det är det för det kanske var det ordet som användes flest gånger under konferensen. Guldgruvan syftar i detta fallet på de svenska nationella kvalitetsregistren. Den svenska sjukvården har en konkurrensfördel internationellt sett i hur vi kan utveckla sjukvården tack vare de nationella kvalitetsregistren. Kvalitetsregistren i kombination med personnumren och andra register är också en mycket stor fördel i att vara attraktiva när det gäller att locka till sig klinisk forskning och kliniska prövningar. Budskapet från flera under dagen var att det är hög till att kapitalisera denna konkurrensfördel, och det är mycket som tyder på att Västra Götalandsregionen med våra vårddatabaser och redan befintliga samarbeten som Gothia Forum dessutom ligger ett nationellt steg före i utvecklingen.

Nina Rehnqvist skulle, som ordförande i delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen, talat om det kommande slutbetänkandet från delegationen men var förhindrat att närvara. Nu ersatte huvudsekreteraren för utredningen på ett förtjänstfullt sätt och det är tydligt att regionen redan har kommit en bit på vägen i förbättrade samarbeten inom det här området.

I förmiddagens workshop valde jag liksom de flesta de flesta av de ca 250 närvarande att närvara vid den workshop som behandlade just guldgruvan - våra kvalitetsregister. Stefan Larsson från Boston Consulting Group redogjorde för den analys de gjort om utvecklingsmöjligheterna med kvalitetsregistren. En summarisk slutsats är att en ökad satsning på registren med 500 miljoner kronor under tio år, skulle ge tiofalt tillbaka i form av kvalitetsförbättringar. 5 miljarder investerade kronor i registren skulle ("lågt räknat") frigöra 50 miljarder.

Den som troget följer denna blogg vet att det är den tesen jag drivit allt sedan mitt första blogginlägg, eller för att vara helt korrekt - allt sedan mitt sjunde blogginlägg den 7 januari 2008. Då skrev jag följande;

"Jag både hoppas och tror att kvalitetsfrågorna är de som kommer att stå högst  i fokus under 2008. Trots att svensk sjukvårds styrka i olika internationella jämförelser anses vara kvaliteten i verksamheten så finns fortsatt en stor förbättringspotential. Med ett större fokus på kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården så kan vi få både högre patientnytta och högre effektivitet.

Ibland anges att sjukvårdens kvalitetsbristkostnader uppgår till 20% av sjukvårdens kostnader. I Västra Götalandsregionen skulle det innebär upp emot 6 miljarder kronor. Vi kommer aldrig att helt eliminera kvalitetsbristkostnaderna, men kan vi frigöra en eller två, eller rent av tre av dessa miljarder så är oerhört mycket vunnit för att kunna göra andra angelägna satsningar.

Att ytterligare höja kvaliteten i sjukvården, få en bättre logistik och verksamhetsutveckling är 2008 års viktigaste fråga."

Jag blev därför något provecerad av beskrivningen att det är tveksamt om sjukvårdspolitiker har förstått vikten av att styra sjukvården mot ökad kvalitet. Jag har de senaste två åren ägnat varje publikt framträdande åt att prata om fokus på kvalitetsförbättringar och jag har i beslutssituationer alltid haft detta i fokus. Det är mycket möjligt att jag kunnat göra ännu mer i Västra Götalandsregionen i dessa frågor, men att säga att vi inte förstått vikten av detta är provocerande.

Efter lunch fick vi ett mycket intressant föredrag av Martin Harris från Cleveland Clinics i Ohio, USA. Det är möjligt att Martin Harris utvecklade Cleveland Clinics integration av kring den kliniska forskningen i den efterföljande workshopen, men jag saknade mycket av det i hans huvudanförande. Det betyder inte att det var ointressant - tvärtom. Martin Harris beskrev främst hur de lyckats få integrerade IT-system och ligger i framkant på att på ett positivt sätt utveckla och implementera nya IT-lösningar i hälso- och sjukvården. Det var inte utan att man fick lust att åka över till USA och köpa systemen för att ersätta våra egna IT-system i den svenska sjukvården.

Då det inte är en realistisk möjlighet har jag istället kommit till slutsatsen att vi måste ta nya krafttag för att reformera våra IT-system i svensk sjukvård. Det kommer att kosta, men det gör även dagens tungarbetade system som frustrerar lika mycket som de underlättar. Erfarenheten från Cleveland var att IT-kostnaderna tidigare låg på strax under två procent av sjukhusets kostnader och efter reformen under 2000-talet ligger de på drygt tre procent. Känns som en fullt acceptabel kostnadsökning sett till vad de beskrev att de kunde få för pengarna.

Bättre utnyttjande och utveckling av våra kvalitetsregister tillsammans med bättre fungerande och integrerade IT-system har alla möjligheter att vara guldgruvor både för den direkta sjukvårdsverksamheten och för den kliniska forskningen i Västra Götalandsregionen. Det är helt enkelt dags att börja gräva djupare i schakten.
HSU med bl a Influensa A (H1N1)

Jag har ägnat onsdagen åt sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU). Det var ett lugnt och städat HSU-möte som (nästan) följde uppgjort tidsplan till och med. Nu brukar alla våra möten med HSU vara både informativa och trivsamma, men det som ändå var lite udda var det som direktören uttryckte på presskonferensen att vi hade inte så många ärenden, men de beslutades enligt plan med endast smärre justeringar av förtydligande karaktär.

Man skulle rent av kunna få intrycket att det hade varit ett ointressant möte, och det var det verkligen inte. Vi fattade en rad mycket viktiga beslut.

"Riktlinjer för verskamheter som möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa, störning och funktionshinder" var rubriken på ett ärende som mycket pedagogisk och tydligt klargör ansvarsgränserna mellan å ena sidan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och å andra sidan vårdcentralernas ansvar, barn- och ungdomsmedicins ansvar och barn- och ungdomshabiliteringens ansvar. Vem gör vad? Vid vilka diagnoser och tillstånd ska patienten skickas vidare och i så fall vart? Vilka gemensamma kriterier ska vi ha för att barn och unga får adekvat vård på rätt vårdnivå utan att behöva snurra runt i systemet.

Dessa riktlinjer är en förlängning av det uppdrag som HSU gav för två år sedan i samband med att vi fastställde en regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin. Syftet är att BUP ska ägna sin tid åt de patienter som behöver BUP:s specialiserade resurser bäst, och att andra kan stödja och hjälpa dem med lättare besvär i ett tidigt skede. Stephan Ehlers och Christina Möller med medarbetare har verkligen gjort ett kanonjobb som förtjänar att lyftas fram. Nu handlar det om att vi ska klara av att implementera riktlinjerna och ge den kompletterande utbildning som kan behövas i olika delar av organisationen.

HSU fastställde också ett "Stydokument för Västra Götalandsregionens verksamheter inom Handikappförvaltningen". Styrdokumentet är ett resultat av ett tidigare budgetuppdrag om att beskriva mål, omfattning, inriktning och kvalitet för handikappförvaltningens verksamhet. Inte heller detta styrdokument kan klassificeras som en "kioskvältare" i ett medialt sammanhang, men ett oerhört viktigt dokument för den framtida utvecklingen av handikappförvaltningens verksamheter med habilitering, synverksamheten, hörsel- och dövverksamheten, tolkverksamhet och taltjänst samt prövning av ansökningar enligt LSS.

HSU beslöt också att förlänga projektet om "Kompetenscentrum för patient- och närståendeutbildning" i ytterligare tre år, 2010-2012. Hösten 2007 var jag med och invigde detta "Patientutbildningscentrum", som vi brukar förkorta det, och successivt har verksamheten vidgats att enligt norsk förlaga utbilda patienter och närstående på deras egna villkor och inte bara vara så kallade "patientskolor" som enbart utbildar utifrån ett medicinskt perspektiv. Patientutbildningscentrum utbildar stödpersoner (erfarna brukare) och resurspersoner (vårdpersonal) som på patienternas/brukarnas villkor genomför utbildningar om både medicinska men också sociala och andra aspekter av de (ofta) kroniska sjukdomar som patienter har drabbat av. Vi har kopplat en hel del forskning till detta projekt som ska bli intressant att ta ytterligare del av framöver.

Till dagens sammanträde kom också regionens smittskyddsläkare Ann Söderström för att informera om det senaste läget gällande Inflensa A-utvecklingen. Utan tvekan har det skett en kraftig ökning av smittspridningen och insjuknandet de senaste veckorna, och även om påverkan på vården ännu inte är så hög så kommer den sannolikt att öka de kommande veckorna som då kan bli mycket tuffa för vården.

10-12% av Västra Götalänningarna, och då riskgrupperna, har hunnit vaccineras de senaste veckorna. Just nu vaccineras 15-20 000 personer varje dag, men det finns en osäkerhet om vi kan fortsätta hålla det höga tempot då tillgången till vaccin från tillverkaren är lägre än vad vi har blivit förespeglade.

Regionens smittskyddsenhet gör ett kanonjobb med planering, information och logistik, liksom våra vårdenheter i VG Primärvård som på ett lysande sätt har gjort extra ansträngningar för att klara uppdraget att hinna skydda så många som möjligt på kort tid.

Alla inblandade i detta arbete ska ha ett stort tack för gjorda insatser så här långt, och vi kommer att behöva ert aktiva engagemang ytterligare veckor framöver för att förhoppningsvis kunna minimera konsekvenserna av influensan.


All you need is LOVE?

Det finns ingen politiker som jag känner som älskar det så kallade nationella taxan (egentligen Lag om läkarvårdsersättning, LOL). Jag känner heller ingen sjukvårdspolitiker som inte ser problemen med LOU (Lag om offentlig upphandling) ur en kontinuitetsaspekt, och ogillar fyrkantigheten med LOU. Sedan förra årsskiftet har möjligheten öppnats för alternativ i sjukvården genom Lag om valfrihetssystem, LOV, som en möjlighet att förena fler alternativ och långsiktighet i uppdraget med tydliga krav på uppdraget från sjukvårdshuvudmannen.

Nu blir det snart kanske dags också för Lag om vårdgivaretablering, LOVE. Kommer då detta förslag på ny lag att välkomnas med kärlek från sjukvårdspolitiker i Sverige. En spontan gissning är nej. LOVE kommer inte att möta massornas bifall bland politiker och tjänstemän, och jag är heller inte säker på att den kommer att hyllas av de potentiella vårdgivare som är tänka att kunna dra fördel av förslaget.

Inte heller regeringen, som beställt utredning, avger någon initial kärleksförklaring. När utredningen igår presenteras fanns ingen information om detta på regeringens första sida på nätet. Under socialdepartementets hemsida gick det dock att hitta uppgifter, men denna nyhet fokuserar främst på att det var slutbetänkandet som igår presenterades - den sista av fyra delar, än på det som var själva nyheten, SOU 2009:84 Regler för etablering av vårdgivare.

Om innehållet i detta betäkande/utredning sägs inget mer än hänvisning till en webutsänd presskonferens och till hela utredningen på närmare 270 sidor.

Jag ska inte försöka ge sken av att jag har läst alla sidorna ännu, men jag har skummat lite och hört utredaren Toivoo Henso vid ett par tillfällen redogöra för de större dragen i utredningen, så jag ska fortsätta vara lite försiktig med allt för kategoriska uttalanden.

Bakgrunden till detta betänkande är domar i Europadomstolen som underkänt den nuvarande svenska modellen med nationella taxan för specialistläkare i öppenvård och för sjukgymnaster. Utredningen har ett antal goda förtjänster då den eftersträvar ökad kvalitets- och kostnadskontroll jämfört med nuvarande system, och jag gillar också tanken på att bättre ta tillvara initiativ och innovationskraft bättre än nuvarande ordning med bland annat LOU.

Däremot  förfaller upplägget i övrigt att bli väldigt byråkratiskt. Kombinationen av en ny nationell myndighet som fastställer etableringsplattformar och minimiersättningar med möjlighet för landsting/regioner att påverka utbudet beroende på vilka andra lagliga regelverk vi väljer att utnyttja i vår arsenal riskerar att inte leda till de mer långsiktigt stabila spelregler som krävs för att någon ska vilja satsa på denna bransch. Jag är heller inte övertygad om att den kostnadskontroll som utredaren söker kommer att infrias. Samtidigt är jag övertygad om att delar av den specialiserade öppenvården som idag huvudsakligen utförs vid sjukhusen både kan göras bättre och billigare på andra håll i organisationen.

Utredaren har haft till uppgift att balansera privata vårdgivares intressen och sjukvårdshuvudmännens intressen och jag är rädd att den utmärkte utredaren, Toivoo Henso, denna gång inte lyckats lika väl som han har gjort med mycket annat som hans magiska fingrar har rört vid i utredningsvärlden de senaste åren.

Risken är uppenbar att det blir obesvarad kärlek till LOVE från många håll.

RSS 2.0