Ett vårdval 2014?

Vårdval har de senaste åren blivit ett begrepp i takt med att såväl landsting och regioner som kommuner använder sig av Lagen om valfrihetssystem (LOV) för att organisera vissa välfärdstjänster. Denna inlägg ställer sig dock frågan om det allmänna valet i september 2014 kan bli ett val där vårdfrågorna hamnar i fokus?
 
Opinionsinsitutet Novus har idag presenterat en lista över de viktigaste frågorna för väljarna just nu, och den listan toppas av Sjukvården med 72 procent.
 
Toppen på listan, med de områden som kommer över 50 procent, ser ut som följer;
 
Sjukvården 72 procent
Skola och utbildning 70 procent
Sysselsättning/arbetslöshet 62 procent
Landets ekonomi 53 procent
Äldreomsorg 53 procent
 
Det är förvånande att sjukvården kommer så pass långt före äldreomsorgen. Kanske beror det på att fler är direkt eller indirekt berörda av sjukvården än av äldreomsorgen. Min egen känsla är att utmaningarna för framtiden är än större inom äldreomsorgen än inom sjukvården. Det är också förvånande att sjukvården med sina 72 procent rankas som en klart viktigare fråga än sysselsättning/arbetslöshet, och närmast utklassar ämnesområdet Landets ekonomi.
 
Jag är inte överraskad att sjukvård engagerar och kommer högt på rankinglistor av detta slag. Det som snarare är märkligt är att sjukvårdsfrågorna nästan alltid får en så undanskymd roll när valrörelsen blir allt mer intensiv. När får vi en valrörelse där hälso- och sjukvårdsfrågorna dominerar, eller i alla fall tar en stor plats, i debatten och ´tydligare kan påverka vilken valsedel som de röstberättigade väljer att stoppa i valurnan?
 
Är det så att den gemensamma valdagen som gör landstings/regionvalet till det bortglömda valet också tar med sig frågan om sjukvård in i glömskan? Är det så att vi landstings- och regionpolitiker är dåliga på att profilera oss? Är det så att det finns en för liten konfliktyta mellan partierna i hälso- och sjukvården som gör frågorna mindre medialt intressanta och därmed inte heller bryter genom till väljarna?
 
Jag skulle vilja svara JA på alla de tre sist ställda frågorna. Dels måste vi som sysslar med hälso- och sjukvårdspolitik bli tydligare med att hävda "vår sektor" och kanske också släppa på den konsensuskultur som råder i landstingsvärlden och bli tydligare vilka skillnaderna är mellan oss som partier. Om vi blir tydligare och lyckas ta för oss så kan förutsättningarna för att få ett vårdval 2014. Personligen skulle jag tycka att det vore väldigt roligt om den fråga som svenska folket rankar högst bland viktiga samhällsfrågor också kunde dominera den politiska debatten.
 

Välkommen granskning

Jag ser idag att Centrum för rättvisa har anmält 12 av 21 landsting och regioner till Justitieombudsmannen, JO, för de avtal som landsting och regioner har slutit med TV-bolag som spelar in olika former dramadokumentärer.

Anmälan vänder sig mot landstingen om brott mot sekretesslagstiftning och integritetsskyddet.

Jag ska erkänna att jag nästan aldrig sett några av dessa program förutom det som handlade om transplantationsverksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset för 4-5 år sedan. En av orsakerna till att jag inte tittar är att jag tycker det känns olustigt när enskilda människors öden i vården speglas öppet för alla TV-tittarna. På samma sätt har jag aldrig känt mig bekväm med besök bland patienter på sjukhus eller vårdcentraler.

Jag har förvånats över den inflation av sjukvårdsdokumentärer man kunnat se i TV-tablåerna de senaste åren, och välkomnar om det kan komma fram tydligare riktlinjer för om, när och hur TV-bolag får närvara i sjukvården.

För mig måste alltid patientens integritet sättas främst, och en patient på ett sjukhus ska egentligen inte ens behöva ställas inför frågan om hen kan tänka sig att medverka i ett TV-program eller inte.


Överbeläggningar - igen.

För någon vecka sedan skrev jag om överbeläggningar och om det över huvud taget är möjligt att eliminera dem helt och hållet. Jag konstaterade också att vi med vårdplatsutredningen hade ett vettigt underlag att utgå från när det gällde den framtida dimensioneringen, och att de nu månatliga överbeläggningsrapporterna ger än mer underlag för att kunna få bort de närmast regelmässiga överbeläggningarna som finns på vissa kliniker och vissa sjukhus.
 
I tisdags erhöll vi den första samlade redovisningen av det nya sättet att mäta överbeläggningar på ett likartat sätt i hela landet. Så här inledningsvis kan det säkert finnas vissa fel och brister i rapporteringen innan rutinen är helt på sin plats, men det verkar som att Västra Götaland har en större problematik än landet i sin helhet vad gäller överbeläggningar, men ligger mer på rikssnittet vad gäller antalet utlokaliserade patienter till andra kliniker.
 
Den siffra som redovisas till oss är antalet överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser i snitt under en månad där situationen avläses klockan 06.00 dagligen.
 
Med det sättet att räkna har det vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen varit en överbeläggning med mellan 2,7 och 4,2 platser per 100 disponibla vårdplatser under månaderna september till och med december, medan Sverige i helhet har legat mellan 1,7 och 2,2 överbeläggningar.
 
Det som är förvånande i sammanhanget är när vi vid onsdagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) får uppgifter om förändringen av antalet vårdplatser vid regionens sjukhus under 2012. Det visar sig att antalet  minskat under 2012 med 255 disponibla vårdplatser. Det innebär att 4-5 procent av alla vårdplatser i regionen försvann under 2012.
 
Ett enkelt samband i detta är att antalet vårdplatser minskat med 4-5 procent under förra året, och mot slutet av året så ser vi att antalet överbeläggningar och utlokaliseringar motsvarar 4-5 procent av de disponibla vårdplatserna. Nu är ju sällan tillvaron så enkel då vi ser att den största minskningen av disponibla vårdplatser har skett vid Skaraborgs sjukhus (SkaS), men det är inte där överbeläggningsproblematiken är som störst, och det enda sjukhus som inte minskat sina vårdplatser, Kungälvs sjukhus, ligger i nivå med SkaS vad gäller överbeläggningar, men har väldigt många utlokaliserade patienter - upp emot 4-5 per 100 disponibla vårdplatser i snitt per dag.
 
Vad är då slutsatsen av detta. Ja, den första är ett lite ledsamt konstaterande av att vårdplatsutredningen som presenterades hösten 2011 och som skulle ligga till grund för åtgärder för att bättre matcha tillgång och behov fick till följd att antalet vårdplatser istället minskade vid nästan alla sjukhus i regionen, och var oförändrat till antalet vid ett sjukhus, och det är klart att om de platserna hade funnits kvar så hade de nya överbeläggningssiffrorna sett bättre ut, och framför allt hade färre patienter behövt att vårdas på en icke ordinär vårdplats med de patientsäkerhetsrisker som följer på det.
 
Den mer konstruktiva slutsatsen är att vi nu äntligen har ett redskap för att kontinuerligt följa överbeläggningar och utlokaliseringar och har därför lättare att jobba med frågan för att få bort de regelmässiga överbeläggningarna. Det som krävs i övrigt är tydliga signaler och åtgärder från politisk ledning och förvaltningsledningar för att under 2013 minska antalet överbeläggningar. 
 
 
 

Vårdval skapar dynamik

I lite drygt tre år har Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell, VG Primärvård, verkat och det är intressant att se den dynamik som uppstår i systemet. I morgon har vi förslag på regionstyrelsens bord om att godkänna en ny vårdenhet i VG Primärvård. Det är den offentliga primärvården som ansökt om att bli godkända för att starta en vårdverksamhet i Fritsla i Marks kommun.
 
I Marks kommun finns idag fem vårdcentraler, en av dem ligger i det mindre samhället Fritsla och har knappt ca 3 800 listade patienter vid årsskiftet, och hade ökat med drygt 100 patienter under året. Vårdgivaren som driver vårdcentralen i Fritsla idag har beslutat sig för sluta driva primärvårdsverksamhet.
 
Trots att det "bara" rör sig om knappt 4 000 patienter och det "bara" är en knapp mil till Kinna vårdcentral och drygt en mil till Viskafors vårdcentral så tycker den offentliga primärvården att det värt att starta en ny vårdcentral på orten där en vårdcentral är på väg att läggas ned, trots att den offentliga primärvården redan driver fyra vårdcentraler i en kommun med ca 35 000 invånare.
 
Jag måste fråga mig om detta hade hänt före vårdvalet? Nej, jag är till och med ganska övertygad om att det inte hade hänt före vårdvalets införande. Då hade sannolikt frågan varit hur vårdcentralerna i Kinna och Viskafors i fortsättningen kanske skulle kunna dela på ansvaret för de 4 000 patienterna i Fritsla. Nu bestämmer patienterna. Det kanske inte är någon av dem som kommer att välja den nya offentliga primärvårdens vårdcentral i Fritsla, även om jag tror att de allra flesta av dem som idag är listade på vårdcentralen och som redan bor i området runt Fritsla fortsatt kommer att vilja vara listade på en vårdcentral i närområdet.
 
På eftermiddagen fick jag också besked om att en privat vårdgivare i Alingsås har ansökt om att upphöra med verksamheten från och med i höst. Efter vad jag hört har vårdcentralen haft svårt att rekrytera fast anställda läkare och därmed säkert haft höga kostnader för hyrläkare och framför allt haft svårt att erbjuda patienterna kontinuitet. Det är en vårdcentral med ca 6 500 listade patienter, vilket är en minskning med 500 jämfört med för ett år sedan.
 
Vad händer då i Alingsås när en vårdcentral bestämmer sig för att lägga ner verksamheten? Jo, enligt samma pressmeddelande framkommer att en annan privat vårdgivare har ansökt om att få etablera verksamhet i samma område som den vårdcentral som nu upphör med sin verksamhet. När en vårdcentral försvinner så finns någon annan beredd att försöka fånga upp dessa patienter till sin verksamhet.
 
Det är onekligen en intressant dynamik som ligger långt från hur det var tiden före vårdvalet. Såväl privata som offentliga vårdgivare är beredda att satsa och erbjuda sina tjänster till invånarna i olika områden av regionen. Om de kommer att lyckas få invånarnas förtroende eller inte vet de inte, men jag tycker att det är härligt kaxigt att de vågar satsa på att lyckas och med den inställningen tror jag också chansen att lyckas är stor.
 
 

Försämrad tillgänglighet

Idag kommer bokslutet över Västra Götalandsregionens arbete för att att förbättra tillgängligheten och minska köerna i hälso- och sjukvården, d v s väntetids- och tillgänglighetssituationen per 31 december 2012.

Det jag kan konstatera är att den förda politiken av S,MP,V-ledningen under 2012 ledde till klart sämre resultat än åren tidigare.

2012 var den nya politiska ledningen första "riktiga" år då effekterna av deras politik kunde läsas av. Redan 2011 styrde samma partier regionen, men på en budget som, förutom några mindre justeringar, lades fram av den dåvarande ledningen med FP, C och S.

Den tillgänglighets- och väntetidsuppföljning som idag presenterades för 2012 ger anledning till oro. Den innehåller många siffror som kan analyseras, men jag väljer här att fokusera på de siffror som den nuvarande politiska ledningen själv lyfter fram som det de styr emot - antalet besök och behandlingar inom kömiljardens 60-dagarsgräns.

När 2012 inleddes i januari nådde Västra Götalandsregionen ett bra resultat med 82% besök inom 60 dagar. Det var hela åtta procentenheter bättre än ett år tidigare. Även för behandlingar var resultatet relativt gott. 75% fick sina behandlingar utförda inom 60 dagar jämfört med 68% ett år tidigare. 2012 började på den bästa nivån någonsin och det fanns förhoppningar om att vi äntligen skulle knäcka köproblematiken.

När vi nu summerar 2012 så har istället siffrorna förändrats och försämrats. 76% har fått ett besök inom 60 dagar, vilket är en försämring med sju procentenheter jämfört med december 2011, och antalet som fick en behandling inom 60 dagar har minskat med sex procentenheter från 78% till 72%.

För oss som sett hur den politiska ledningen hanterat tillgänglighetsfrågan under året är det ingen överraskning att resultatet har försämrats.

Hur mycket sämre är då egentligen 6-7 procentenheter färre? Min erfarenhet säger mig att det är betydligt svårare att förbättra sig 6-7 procentenheter än att försämra sig i samma storleksordning. Det tapp som skett under 2012 kommer att bli tufft att ta igen. Allra helst som att den politiska ledningen fortfarande saknar tillräckligt med ekonomiska resurser i sin budget för att vända utvecklingen och saknar en idé om hur de pengar som de nu föreslagit ska skjutas till ska användas på ett framgångsrikt sätt.

Regionfullmäktige ska om ett par veckor ta ställning till ett förslag om att tillskjuta 200 miljoner kronor under 2013 för att fler ska få besök och behandling inom 60 dagar. Samtidigt visar beräkningar från förvaltningen att det behövs ytterligare 350 miljoner kronor för att tillgängligheten inte ska försämras under detta år.

76% fick i december ett besök inom 60 dagar, och 72% av patienterna fick behandling inom samma tid. Varje månad som regionen ligger över 70% för respektive del får vi utdelning från den statliga kömiljarden.

Frågan idag är hur många månader som vi klarar 70%-gränsen under 2013, och därmed hur mycket av den budgeterade utdelningen på 150 miljoner kronor som regionen kommer att få.


Varför avskaffa LOV?

Igår presenterade LO ett programförslag om ökad reglering av företag som verkar inom välfärdssektorn. Jag har först idag hunnit ta del av det som Sveriges största fackförbund presenterade på Dagens Nyheters debattsida igår.

Om jag börjar med det positiva så håller jag helt med om vikten av meddelarskydd och efterforskningsförbud också gäller privata företag som verkar med offentlig finansiering på uppdrag av kommuner eller regioner/landsting. Jag är också helt enig med LO-förbunden om vikten av att säkra kvaliteten i den verksamhet som bedrivs av offentliga och privata utförare inom vård, skola och omsorgssektorn.

Sen börjar det bli lite tröttsamt med alla varianter av vinstförbud eller vinstbegränsningar från vänsterhåll. Var i ligger problemet om en privat driven verksamhet som erbjuder en kvalitativt likvärdig eller bättre tjänst till en likvärdig eller lägre kostnad samtidigt gör en vinst?

Varför är det värre om privata företag gör vinst än att offentliga verksamheter gör underskott? Varför anses bara det förstnämnda vara "ett samhällsproblem som måste åtgärdas".

Det jag tycker är mest allvarligt med LO-förbundens rapport, och som jag inte uppfattat så mycket debatt om, är förslaget om att avskaffa Lagen om valfrihetssystem (LOV).

LOV:en har på flera sätt och på ett positivt sätt förändrat möjligheten till ökad mångfald inom välfärden. Framför allt innebär LOV, i jämförelse med LOU, en kvalitetskonkurrens mellan olika aktörer i en bransch istället för konkurrens om lägsta pris. Dessutom ger LOV en helt annan möjlighet till kontinuitet för relationen mellan brukare och vårdgivare då inte tjänsten måste handlas upp vart femte eller vart sjätte år. Det sistnämnda är ju inte bara en nackdel för patienter utan också för den personal som LO borde verka för att de har stabila och trygga anställningsvillkor.

LO:s förslag om att avskaffa Lagen om valfrihetssystem, LOV, är ännu allvarligare än försöken att finna olika vinstbegränsningar för företag som verkar inom välfärdssektorn.

Om det borde den nu uppblossade debatten handla mer om, och jag tar gärna den debatten.


Individens ansvar för hälsan?

För första måndagen på flera veckor är jag tillbaka i Vänersborg, efter smygstarten förra veckan med möten på andra ställen än i det som kallas regionhuvudstaden. Måndag i Vänersborg följer en rutin som bygger på de grupper som träffas i olika konstellationer - bland annat gruppledarna, partikansliet, allianspartierna - och på de ärenden som ska hanteras i regionstyrelsen de kommande veckorna.
 
Strax före helgen fick vi första utgåvan av regionstyrelsens handlingar till sammanträdet om åtta dagar. Det största ärendet som ska avhandlas är förslag till "Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland". Den planen har arbetats fram under nästan ett och ett halvt år och ett färdigt förslag ligger nu till regionstyrelsen, och senare regionfullmäktige, för ställningstagande.
 
Att få mer jämlika förutsättningar för en god hälsa är en otroligt viktig fråga, men det är bra mycket lättare att säga att vi ska uppnå en mer jämlik hälsa än att faktiskt åstadkomma det. En jämlik sjukvård - att få samma behandling, att få tillgång till samma mediciner och att bli bemött lika respektfullt - oavsett ålder, kön, bostadsort, etniskt ursprung, inkomstnivå etc borde vara en självklarhet, men att alla skulle ha en lika bra hälsa är betydligt svårare att uppnå.
 
Som nästan alltid när frågan om jämlik hälsa kommer på tal så pekas det på att människor i vissa områden i regionen med en låg medelinkomst i snitt har nio års kortare medellivslängd än i andra områden med en hög medelinkomst. Detta är också portalmeningarna - och hela utgångspunkten - i förslaget till Handlingsplan för jämlik hälsa som styrelsen ska behandla nästa tisdag.
 
Självklart att detta är en utmaning för samhället i stort. Här spelar hälso- och sjukvården en viktig roll, men än viktigare för att påverka förutsättningarna för en jämlik hälsa är vad vi gör i skolan, möjligheterna till ett aktivt fritidsliv för såväl unga som gamla, möjligheterna till en meningsfull sysselsättning i form av arbete, och inte minst hur vi som individer tar ansvar för oss själv och vår hälsa.
 
Det är därför med förvåning som förslaget till Handlingsplan i samma portalstycke i planen slår fast att den stora skillnaden i medellivslängd "inte beror på biologiska skillnader. Inte heller kan skillnader i individernas levnadsvanor förklara skillnaderna i hälsa."
 
Ställningstagandet att inte individernas levnadsvanor åtminstone kan delförklara skillnader i hälsa är närmast sensationellt. Det skulle i så fall innebära att det inte spelar någon roll vilka insatser vi gör kring alkohol, tobak, kost, motion och sömn, eller hur vi som individer hanterar detta.
 
Enligt förslaget till Handlingsplan är det "de systematiska skillnaderna i ekonomiska, materiella och sociala förutsättningar som finns mellan olika grupper av individer, som har ett avgörande inflyrtande på hur människors hälsa utvecklas." Jag håller helt med om att de ekonomiska, materiella och sociala förutsättningarna är viktiga för individers möjlighet att tillgodogöra sig en bra hälsa, men att helt sopa bort det individuella ansvaret för den enskildes val av levnadsvanor är att dra den senare slutsatsen allt för långt.
 
Förväntningarna och kraven på hälso- och sjukvården har de senaste decennierna ökat i takt med de medicinska framsteg som görs i form av nya behandlingsmetoder och nya läkemedel. Förväntningarna ökar på att hälso- och sjukvården alltid ska kunna "fixa" de problem vi drabbas av genom en operation, ett läkemedel, ett årligt besök. Vad vi som individer gör för att hamna i läget att vi har problem som behöver "fixas" blir inte ett individuellt ansvar utan en följd av systematiska skillnader i förutsättningar.
 
Det vore mycket olyckligt om Västra Götalandsregionen när vi ska fastställa en viktig handlingsplan för jämlik hälsa inte ser till individens ansvar för sin egen hälsa och framför allt ser till individens möjlighet att påverka utvecklingen så att skillnaderna i hälsa kan minska över tid.

Media språkrör för alternativmedicin?

Har suttit lite tid i bilen mitt på dagen idag och rattade då in P4 Göteborg istället för P1 som vanligt för nyheter och samhällsreportage på morgonen och eftermiddagen.
 
När jag lyssnade till nyheterna, Västekot, rapporterades det om att Socialstyrelsen riktat kritik mot psykiatrin på Kungälvs sjukhus för ett fall som slutade med ett självmord för en patient. Jag har ingen som helst synpunkt på om det var en riktig nyhetsvärdering eller inte i förhållande till andra nyheter, men som nästan alltid när det rapporteras om hälso- och sjukvården så lyfts nästan alltid sjukvårdens misslyckanden fram.
 
Det är i sig inte en orimlig värdering att media hellre rapporterar om misslyckade behandlingar än om lyckade behandlingar för det sista är ju det överlägset vanligaste, även om den allt för ensidiga mediarapporteringen ger en skev bild av hur bra hälso- och sjukvården i de allra flesta fall faktiskt är.
 
Det som dock förvånar mig och som gett upphov till detta inlägg är när nyheterna övergick i "pratprogrammet" Radiohuset som ägnade cirka 20 minuter (mellan 12.30-13.00, med början ca 12.40)) åt att göra reklam för en kommande utställning i Nordstan i Göteborg i slutet av månaden under namnet Hälsomässan.
 
Jag har sökt mer information på nätet om vad denna mässa egentligen kommer att ha för utställare, men inte funnit så mycket. Vad jag förstått kommer det bland annat att finnas träningskedjor som vill locka nya kunder, och det har jag inga problem med, men när mässan själv i radioinslaget väljer att lyfta fram representanter som ska ställa ut så handlar det om olika alternativmedicinska metoder. I inslaget får vi höra om Horstmanntekniken som jobbar med energiblockeringar, om Osteopati, om fettförbränning med hjälp av ett bälte, om vatten från Slovakien som förbättrar hälsan, om örter och rötter som kan konsumeras för att förhindra och bota sjukdomar.
 
Som den trogne läsaren av denna blogg vet så har jag en stor skepcism mot alternativmedicin. Jag har dock inte tillräckligt på fötter för att säga att ingen är hjälpt av örterna, vattnet eller energibehandlingen eller av tron på att vara hjälpt av dem, men vad jag reagerar på är hur public service - i detta fall Radio Göteborg - väljer att i nyheterna lyfta fram den ordinarie sjukvårdens misslyckande i form av ett tragiskt självmord för att sedan ge ohämmad reklam, utan kritiska frågor, kring en mässa om bland annat olika alternativmedicinska metoder.
 
Vad ska lyssnaren egentligen ta till sig? En kritisk rapportering om skolmedicinen och reklam för en kommande mässa om alternativmedicin. Det ena stället ska man uppenbarligen passa sig för och det andra har till och med "många nyheter och gratis inträde och det är bara att komma ner". Full tillgänglighet med andra ord till de alternativmedicinska behandlingarna.
 
Vi vet att de så kallade Naturapoteken säljer bra, men det är allt för tyst om de problem som uppstår när patienter kombinerar vissa läkemedel med vissa andra preparat som inhandlats i dessa naturapotek, eller som uppstår från alternativa preparat som den ordinarie hälso- och sjukvården sedan måste ta hand om.
 
Jag tycker det är viktigt att media i Sverige har en kritisk granskning av svensk hälso- och sjukvård. Både det som vi politiker beslutar om och kring den verksamhet som bedrivs på sjukhus och vårdcentraler. Jag vill inte bli missuppfattad på den punkten, men vill ställa frågan om vilket ansvar media - och särskilt public service - har vad gäller granskning av den alternativmedicinska rörelsen, och ska de agera som språkrör och ge dem gott om utrymme för att göra reklam för sina egna arrangemang på bästa sändningstid mitt på dagen?
 
Media har ett ansvar som de idag inte tar fullt ut, och det vill jag gärna ha en debatt om.

Kan vi få bort överbeläggningarna?

Sveriges Radios P4 Göteborg rapporterar idag om situationen med överbeläggningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Enligt reportaget är läget värst på Östra sjukhuset som trots en extra öppnad beredskapsavdelning hade 28 överbeläggningar igår. Med sjukhusets knappa 700 vårdplatser innebär det en överbeläggning på 4-5 procent, vilket får anses vara rätt mycket.
 
Bland det sista som jag hann med som ordförande för regionens hälso- och sjukvårdsutskottet innan valet 2010 var att ge uppdrag att göra en översyn av vårdplatssituationen vid regionens sjukhus, och i slutet av september 2011 presenterades en mycket genomgripande rapport med hjälp av McKinsey & Company. Under de 16 månader som gått sedan dess har vi fört en politisk diskussion i regionen där jag och andra i oppositionen har kritiserat den politiska ledningen för bristen på politiskt och regionövergripande agerande i frågan. Istället har man, i mitt tycke, helt och hållet bollat över utredningen till varje enskilt sjukhus att försöka lösa.
 
Varje sjukhus styrelse och ledning har självklart ett eget ansvar för att dimensionera för ett lämpligt antal vårdplatser inom olika specialiteter i förhållande till behoven, men jag menar att om vi regioncentralt tar fram en rapport som pekar på i snitt knappt 200 överbeläggningar per dag och i snitt 50 utlokaliseringar (patienter som vårdas på "fel" vårdavdelning för att få en plats) har vi också ett ansvar regioncentralt för att försöka lösa problemet.
 
Nu är tanken med dagens inlägg inte att gräla på den politiska ledningen för bristande handlingsförmåga, utan att mer ställa oss frågan om det egentligen är möjligt att få bort överbeläggninggarna i svensk hälso- och sjukvård?
 
Överbeläggningar är en av de främsta patientsäkerhetsrisker som vi känner. Efter många års debatt har ett antal landsting och regioner, förutom Västra Götalandsregionen, gjort översyner och analyser av vårdplatssituationen i förhållande till behoven och kommit till motsvarande siffror. Från och med detta årsskifte ska också alla landsting och regioner på ett likartat sätt kunna rapportera graden av problemet med överbeläggningar på respektive sjukhus. Det är alldeles utmärkt och kommer att ge oss mer aktuella underlag för hur stora problemen är på olika sjukhus och inom olika specialiteter.
 
Av främst patientsäkerhetsskäl, men också av arbetsmiljöskäl finns all anledningen att dimensionera antalet vårdplatser för att undvika regelmässiga överbeläggningar. För att detta ska vara möjligt måste våra sjukhusorganisationer samtidigt bli mer flexibla. Bland annat så tycker jag att Sahlgrenska Universitetssjukhuset de senaste åren har arbetat proaktivt med de beredskapsavdelningar som kan öppna när behoven ökar mer än vad som har beräknats. Samtidigt finns det en utmaning med att klara bemanning med rätt kompetens till avdelningar som behövs ibland och ibland inte. Sjukvården varken kan eller ska vara beroende av att det finns daglönare som dyker upp varje morgon och kväll för att undra om det finns något jobb.
 
Går det då att helt få bort överbeläggningarna i svensk hälso- och sjukvård? Det är klart att det går, men om ett sjukhus aldrig ska behöva riskera att få en enda överbeläggning krävs en dimensionering av vårdplatser som inte är ekonomiskt realistisk. Det skulle innebära att vi måste dimensionera så att mängder med vårdplatser och personal som en stort del, kanske till och med huvuddelen, av sin tid inte har några arbetsuppgifter för de finns där bara till hands ifall trycket plötsligt skulle bli mycket större än normalt. Är man beredd att betala för det så är det klart att det, rent teoretiskt, är möjligt att utrota överbeläggningarna på sjukhusen.
 
Då kan man ju i och för sig fråga sig hur många som faktiskt är intresserade av att jobba på de premisserna och om det faktiskt finns tillräckligt med utbildad vårdpersonal för alla dessa "utifall-att-tjänster".
 
Svaret måste därför bli att vi aldrig helt kommer att slippa överbeläggningar på svenska sjukhus. Det är för många variabler som påverkar ekvationen av hur många vårdplatser som behövs en viss tid en viss dag.
 
I radions inslag pekas både på att det är det är en överbeläggningssituation som gällde igår, direkt efter helgen och strax efter storhelgerna och att man dessutom har flera fall av vinterkräksjuka, kalici, som påverkar hur man bör placera patienter på vårdavdelningar.
 
Läget kan mycket väl vara bättre redan idag, och mycket väl vara sämre om ett par veckor beroende av utvecklingen för både influensan och vinterkräksjukan.
 
Även om insikten blir att vi aldrig helt kan få bort överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter så har vi, också politiskt, en skyldighet att göra vad vi kan för att dimensionera antalet vårdplatser för att få bort de regelmässiga överbeläggningar som vi ser på vissa kliniker vid vissa sjukhus. Vi har också en skyldighet att se hur vi kan utveckla fler flexibla lösningar som vi kan ta till vid större och oväntade händelser.
 
Om förutsättningarna i grunden är de rätta så är jag också övertygad om att såväl patienter som vårdpersonal mycket lättare kan acceptera att det ibland uppstår toppar som gör att det blir någon eller ett par extra patient på avdelningen under några timmar eller under några dagar.

Investera för framtiden - bonusmaterial

Jag inleder nyåret med en liten bloggserie i fyra delar under rubriken ”Investera för framtiden”. Min utgångspunkt är läget i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, men är antagligen rätt så generell för all svensk hälso- och sjukvård. Jag vill peka på några områden där det är viktigt att det görs investeringar för att skapa förutsättningar för en mer effektiv hälso- och sjukvård med högre kvalitet och bättre patientsäkerhet.

 

Del 5 – Hur ska det bli verklighet?

 

Redan när jag skrev del 1 i denna serie funderade jag på om jag samtidigt skulle ge svaret på hur mina tankar och idéer om investeringar för framtiden i sjukvården ska bli verklighet eller inte, men bestämde mig för att sätta sakfrågan främst och eventuellt avsluta med ett extranummer. Nu hade jag dessutom turen att få just frågan ”hur ska det bli verklighet?” på twitter (Tack Daniel!), och då måste jag ju också leverera svaret.

 

Det korta och enkla svaret finns redan nedtecknat i ett dokument som heter ”Den kreativa regionen – Förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2013” med Folkpartiet som avsändare.

 

 

 

En sak är ju att vilja genomföra en massa reformer, en annan att faktiskt prioritera tillgängliga resurser så att man verkligen kan genomföra det man säger sig vilja, och det var det vi försökte göra med vårt budgetförslag från i somras. Det betyder ju samtidigt att det finns annat som vi inte kan genomföra eller tvingas ta bort.

 

När vi formulerade vårt förslag till budget för 2013 så var en av de största utmaningarna för oss om vi verkligen skulle acceptera den föreslagna skattehöjningen i den politiska ledningens förslag till budget på 25 öre. Efter moget övervägande landade vi till sist i slutsatsen att den skattehöjningen behövs OM den går till att rätta till den strukturella obalansen i sjukhusens ekonomi och till att göra nödvändiga Investeringar för framtiden i hälso- och sjukvården, men också i kollektivtrafiken, regionala utvecklingen och i kulturen.

 

Den politiska ledningen valde att höja skatten, men hade varken åtgärder för att komma till rätta med den strukturella obalansen och mycket få förslag för att Investera för framtiden.

Ur detta dokument har jag under veckan presenterat åtta områden för investeringar i framtiden och jag ska kort peka på vad som hänt, sett i ekonomiska resurser, om det hade varit Folkpartiets budgetförslag som vunnit vid regionfullmäktiges budgetbehandling 11-12 juni 2012.

 

1 o 2 Investeringar i fastigheter och utrustning

 

I Folkpartiets budgetförslag uppgick investeringsramarna för fastigheter och utrustning till 4,2 miljarder kronor för 2013 jämfört med 3,6 miljarder kronor i den politiska ledningens förslag. Även planåren 2014-2015 låg Folkpartiets investeringsnivå 600 respektive 700 miljoner kronor högre än i den politiska ledningens förslag.

 

Nackdelen med vårt förslag är att behöver ta upp lån på 300 miljoner kronor 2015 för att finansiera de ökade investeringarna den vägen (och då också behöva betala ränta), men precis som jag skrev i del 1 så tycker jag inte alls att det är märkligt att vi lånar till att göra långsiktiga strategiska investeringar.

 

3 Investeringar i forskning

 

I Folkpartiets budgetförslag har vi en ambition att successivt öka regionens bidrag till forskning och forskningsinfrastruktur med en halv miljard kronor. Det finns en relativt lång startsträcka på dessa medel varför vi i vårt förslag avsatte 25 miljoner kronor för 2013, ytterligare 75 miljoner för 2014 och ytterligare 100 miljoner kronor för 2015 till en nivå som är 200 miljoner kronor högre än idag.

 

I den politiska ledningens budgetförslag kan jag konkret bara finna 3 nya miljoner kronor för FoU inom förvaltningen Habilitering&Hälsa, och sen blev det, som jag skrev i del 2, dessutom en minskning av HSU:s forskningsmedel med 5 miljoner kronor.

 

4 Investeringar i förnyelse

 

I del 2 om investeringar för framtiden lyfte jag också fram behovet av 250 miljoner kronor till förnyelse och ordnat införande av ny kunskap, nya metoder och nya läkemedel. Av det skälet tillfördes HSU 150 miljoner kronor extra i vårt budgetförslag för att fortsatt kunna hålla uppe nivån på utvecklingsanslaget och ytterligare 50 miljoner kronor specifikt för ordnat införande. Efter att fullmäktige antog budgeten i juni så tillförde den politiska ledningen ytterligare 100 miljoner kronor till utskottet, men när utskottet antog sin detaljbudget fanns endast 146 miljoner kronor anslagna för ordnat införande.

 

I detta skede har ju inte Folkpartiet mer pengar att röra sig med än vad fullmäktige och regionstyrelsen har beslutat, men med interna prioriteringar i HSU:s budget la vi ett alternativt förslag som i alla fall kom upp i knappt 222 miljoner kronor. Bland annat sparades 85 miljoner kronor på att avskaffa den fria förlängda ungdomstandvården för 20-23-åringar utifrån principen att vi hellre ser att fler reumatiker och cancersjuka får tillgång till potenta läkemedel än att denna åldersgrupp ska behöva gratis tandvård för att gå till tandläkaren.

 

5 Investeringar i kvalitet

 

Jag väljer att citera direkt ur budgeten: Regionstyrelsen tillförs 75,0 mnkr 2013 för kvalitetsutvecklingsprojekt i regionen i syfte att höja kvaliteten i verksamheterna och långsiktigt kunna sänka kostnaderna. Det rör sig bland annat om fortsatta satsningar på förbättrad logistik, processutveckling och annan verksamhetsutveckling och andra åtgärder för att komma till rätta med de kvalitetsbristkostnader som finns om regionens verksamheter.” Detta är långsiktiga pengar som ligger kvar, men inte föreslogs öka, de kommande åren.

 

Dessutom föreslog vi att de beräknade statsbidragen för patientsäkerhet på 70 miljoner kronor skulle användas mer proaktivt på en strategisk och långsiktig satsning på patientsäkerhetsarbete, istället för som ersättning till verksamheterna för att de rapporterar data.

 

6 Investeringar i IS/IT

 

I vårt budgetförslag avsatte vi också 30 miljoner kronor för 2013 och ytterligare 30 miljoner kronor för 2014 för att kunna genomföra angelägna utvecklingsprojekt, och markerade att vi helst såg att Västra Götalandsregionen på detta sätt kunna mana övriga landet till en fördubbling av de gemensamma medlen på utveckling av e-hälsa i samverkan. Skulle regeringen och staten dessutom kunna toppa detta vore väldigt mycket vunnet.

 

7 Investeringar i vidareutbildning

 

Folkpartiets budgetförslag innehöll också en satsning på 75 miljoner kronor under 2013 som föreslogs öka med ytterligare 50 miljoner vart och ett av åren 2014 och 2015 till en nivå på 175 miljoner kronor för att kunna öka antalet AT- och ST-block och för att finansiera en ny modell för finansiering och ersättning av andra yrkesgruppers specialistutbildning.

 

8 Investeringar i ansvarsfull lönepolitik

 

Tillsammans med satsningen på forskning är detta det ekonomiskt största åtagandet i vårt budgetförslag där vi pekar ut en riktning med en satsning på 5-600 miljoner kronor på 5-6 år för en bättre lönebildning och en ökad lönespridning. Framför allt gäller detta inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna i hälso- och sjukvården. De högsta lönerna behöver öka med 30-35 % och lönespannet borde öka upp mot 100 % mellan lägst och högst avlönad.

 

För detta ändamål avsatte vi 75 miljoner kronor för 2013 och därefter ytterligare 100 miljoner kronor per år de kommande 4-5 åren.

 

Vad får man inte med Follkpartiets budgetförslag?

 

- Istället för ett generellt effektiviseringskrav på 0,7 % hade vi ställt ett effektiviseringskrav på 1,0 %

- Vi föreslog en modell för bättre hemtagning av vinster för bättre upphandling och lägre inköpskostnader

- Vi föreslog att resenärerna får betala någon procent mer per år, och skattebetalarna motsvarande mindre, för utvecklingen i kollektivtrafiken

- Vi föreslog några mindre justeringar på bl a regionfullmäktige, miljönämnden och folkhälsokommitténs budgetanslag

- Vi sa nej till vissa satsningar som ledningen föreslog, men hade i gengäld några andra

- Vi valde att räkna hem något större intäkter i form av statsbidrag utifrån historiska data

- Dessutom valde vi inte att bygga upp extra ekonomiska buffertar som ledningen, utan tyckte det var bättre att ge medlen i förskott och inte skyffla in dem i efterhand


Investera för framtiden, del 4

Jag inleder nyåret med en liten bloggserie i fyra delar under rubriken ”Investera för framtiden”. Min utgångspunkt är läget i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, men är antagligen rätt så generell för all svensk hälso- och sjukvård. Jag vill peka på några områden där det är viktigt att det görs investeringar för att skapa förutsättningar för en mer effektiv hälso- och sjukvård med högre kvalitet och bättre patientsäkerhet.

 

Del 4 – Investeringar i personal

 

I den fjärde och avslutande delen i denna bloggserie handlar det om investeringar i hälso- och sjukvårdens personal. Ungefär två tredjedelar av hälso- och sjukvårdens kostnader består av personalkostnader. Sjukvården är personalintensiv och sjukvårdens framgångar kan mätas i hur välutbildad, motiverad, engagerad och ansvarstagande personalen är. Lyckligt nog är personalen generellt sätt både välutbildad, motiverad, engagerad och ansvarstagande, trots att offentlig sektor är relativt usel på att driva en bra personalpolitik.

 

En av orsakerna till detta inom hälso- och sjukvården är sannolikt den långvariga monopolställning som landstingen traditionellt har haft inom vård- och omsorgsyrkena. Överföringen av viss hälso- och sjukvårdsverksamhet från landstingen till kommunerna sedan början av 90-talet breddade arbetsmarknaden för sjuksköterskor och undersköterskor, liksom öppnandet för att jobba på nationella taxan vid samma tid breddade arbetsmarknaden för läkare och sjukgymnaster. Sedan dess har också möjligheterna för fler arbetsgivare i sektorn breddats i takt med att fler alternativa vårdgivare tillkommit som en följd av att fler verksamheter upphandlas eller öppnas för konkurrens via vårdvalsystem.

 

”Personalen är vår viktigaste resurs” är ett mantra som uttalats av alla politiker och chefer i hälso- och sjukvården och det helt sant. Det som gör att det ändå känns som en klyscha är att vi långt ifrån alltid agerar utifrån det.

 

Det är framför allt två investeringar i personal som jag ser som nödvändiga under de närmaste åren om hälso- och sjukvården ska behålla förmågan att vara en sektor som ungdomar vill söka sig till när konkurrensen om de krympande årskullarna ökar samtidigt som vård- och omsorgsbehovet i befolkningen ökar.

 

Det handlar å ena sidan om vidareutbildning och å andra sidan om en mer ansvarsfull lönepolitik.

 

Vad gäller vidareutbildning så slösar vi till en början bort sjukvårdens allra dyrbaraste resurs genom att det, i alla fall för ett par år sedan, i snitt dröjde 18 månader för en färdigutbildad läkare att få en plats för AT-tjänstgöring. Regioner och landsting behöver investera i fler utbildningsplatser så att det finns tillgång till såväl AT-platser som i nästa steg ST-platser utan ofrivillig väntan för de som utbildat sig till läkare vid något av de sju universiteten som har utbildningsansvaret.

 

Ett annat ännu olöst problem är hur sjuksköterskors (och även vissa andra yrkesgruppers) specialistutbildning ska finansieras. Det finns redan idag en rätt stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och den kommer dessutom att öka om det inte vidtas mer konkreta åtgärder å det snaraste. För de som önskar specialistutbilda sig efter sjuksköterskeexamen är det närmast ett lotteri om det handlar om att få utbilda sig genom att ta tjänstledigt och plugga med studiemedel, eller om man kan få studera vidare med lön eller viss lön. I bland annat Västra Götalandsregionen så kan olika individer få helt olika förutsättningar även om de studerar samtidigt. Att den så kallade utbildningspremien, d v s hur mycket mer betalt man får efter sin specialistering (och eventuellt med högre studieskulder), dessutom ofta är väldigt låg gör det inte enklare att locka sjuksköterskor till att studera vidare.

Vi behöver investera i en ny modell för hur specialistutbildning för sjuksköterskor, och vissa andra grupper, ska finansieras. Antingen genom att sjukvårdshuvudmännen bekostar utbildningen så att sjuksköterskorna får en viss form av lön under utbildningen, eller att utbildningspremien kraftigt höjs så att det också i lönekuvertet lönar sig att specialistutbilda sig.

 

För knappt tio år sedan tecknades det första så kallade LIF-avtalet mellan landstingen och läkemedelsindustrin med syfte att reglera formerna för hur industrin fick bedriva utbildning för vårdens personal. Resultatet har blivit att denna typ av vidareutbildning i industrins regi har minskat, men tyvärr har inte regioner och landsting på motsvarande sätt fullt ut svarat upp med att erbjuda sina anställda denna ”vardagsfortbildning”. Jag tror att det vore önskvärt med någon form av individuella kompetenskonton kombinerat med generellt ökade resurser för denna typ av fortbildning.

 

Till sist i denna serie tänker jag lyfta frågan om en mer ansvarsfull lönepolitik. Jag har delvis redan berört den ovan vad gäller den oftast allt för låga utbildningspremien för de yrkesgrupper (förutom läkare) som väljer att specialistutbilda sig. Men generellt sätt och för att försöka begränsa ett långt resonemang kan man säga att lönespridningen inom olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården måste öka.

 

Skillnaden i lön mellan en specialistutbildad sjuksköterska (vårdens största profession) med många års erfarenhet, stort engagemang och stort ansvar i sin yrkesroll måste bli betydligt större gentemot en nyutbildad legitimerad sjuksköterska med ett mindre ansvar i sin yrkesroll. Principen om individuell lönesättning är självklar i teorin, men visar sig ofta betydligt svårare att tillämpa i praktiken. Här måste vårdens chefer bli mycket modigare i sin lönesättning, och till sin hjälp måste de få politiskt stöd och kanske också resurser för att börja en resa där de med högst kompetens och erfarenhet och med stort engagemang och ansvar bättre avlönas för sina insatser för att utveckla och upprätthålla en hög kvalitet på svensk hälso- och sjukvård.


Investera för framtiden, del 3

Jag inleder nyåret med en liten bloggserie i fyra delar under rubriken ”Investera för framtiden”. Min utgångspunkt är läget i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, men är antagligen rätt så generell för all svensk hälso- och sjukvård. Jag vill peka på några områden där det är viktigt att det görs investeringar för att skapa förutsättningar för en mer effektiv hälso- och sjukvård med högre kvalitet och bättre patientsäkerhet.

 

Del 3 – Investeringar i kvalitet och IS/IT

 

Dagens inlägg handlar om en gammal och en nygammal käpphäst när det handlar om områden där jag anser att vi behöver investera för framtiden i regionens hälso- och sjukvård, Jag vill se en kvalitetsdriven utveckling av hälso- och sjukvården där kvalitetsfrågorna är i förarsätet när sjukvårdens utveckling planeras. Vad är då egentligen kvalitet i hälso- och sjukvården? För mig sammanfattas sjukvårdens kvalitetsutmaningar allra bäst i God Vård-begreppet. En sjukvård som är Kunskapsbaserad, Patientfokuserad, Säker, Jämlik, Effektiv och som ges i Rätt tid.

 

Resurserna i svensk sjukvård, och i alla andra sjukvårdssystem också, är begränsade. Det leder till att nästan alla parter, från politiska beslutsfattare via sjukhusdirektörer och verksamhetschefer fram till enskild läkare eller sjuksköterska, nästan alltid utgår från det ekonomiska perspektivet och den ekonomiska begränsningen som finns när sjukvården ska planeras och utföras. Det är inte fel i sig att ha ett sunt ekonomiskt perspektiv när man planerar och utför vård. Felet är allt för ofta att man tar sin utgångspunkt i dagens verksamhet, dagens arbetssätt och dagens resultat och planerar för hur den verksamheten ska kunna genomföras till den resurs man fått sig tilldelad.

 

För mig innebär en kvalitetsdriven sjukvård att man alltid och ständigt funderar i termer för hur man kan driva sjukvårdsverksamhet med högre kvalitet utifrån God Vårds ledstjärnor. För det är med högre kvalitet som vi kan kontrollera kostnadsutvecklingen i sjukvården. Högre kvalitet kostar inte mer än dålig kvalitet, högre kvalitet leder tvärtom ofta till lägre kostnader. De så kallade kvalitetsbristkostnaderna i svensk hälso- och sjukvård beräknas uppgå till cirka 20 % av kostnaderna. I Västra Götalandsregionen motsvarar det nästan sju miljarder kronor och är starka skäl för att aktivt jobba för att minska kvalitetsbristerna genom att investera i förbättrad kvalitet.

 

Hur investerar man då i kvalitet? Först av allt handlar det mycket om ett mentalt skifte i synsätt utifrån det som beskrivs ovan för att kunna gå från en budgetstyrd hälso- och sjukvård till en kvalitetsdriven hälso- och sjukvård. Ledare och personal i sjukvården måste ha kunskaper, befogenheter och resurser (tid och pengar) för att kunna jobba med kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar. Därutöver handlar det om förse verksamheterna med resurser och redskap för att kunna jobba med att undanröja eller minska kvalitetsbristerna.

 

Det handlar bland annat om att investera i ett mer systematiskt och aktivt patientsäkerhetsarbete för att minska undvikbara skador och infektioner, det handlar om att investera i arbetet med ordnat införande för att säkerställa att den senaste evidensen i behandlingsmetoder tillämpas i den medicinska vardagen och det handlar om att investera i verksamhetsutveckling för att skapa bättre logistik och smartare arbetssätt för att den vägen få en mer patientfokuserad, jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård.

 

När vi talar om kvalitetsbrister och patientsäkerhet kan vi inte undgå att också prata om den informationsteknik och de informationssystem som ska stödja och underlätta arbetet i vården. Det är sällan man får höra så många suckar och närmast hånfulla skratt i dialog med hälso- och sjukvårdspersonal som när man börjar diskutera IS/IT-system.

 

Regionernas och landstingens årliga kostnader för IS/IT uppgår till cirka åtta miljarder kronor per år. Av dessa är mindre än fem procent gemensamma drift- och utvecklingsmedel, dessutom i allt högre grad driftmedel och i mindre utsträckning utvecklingsmedel. Övriga drygt 7,5 miljarder är kostnader i respektive region och landsting och där alla utvecklar och driftar sina egna lösningar och separat handlar upp samma lösning som grannlandstinget. Det finns en stor potential att samarbeta mer i det relativt lilla landet Sverige kring dessa frågor. Frågan är dock om viljan finns? Utifrån min position som ledamot i SKL:s beredning för E-samhället måste jag tyvärr säga att jag är orolig för vilken vilja som egentligen finns för att gemensamt lägga mer resurser på ett gemensamt arbete.

 

Ett av problemen med 21 landsting och regioner är att det alltid är någon av dem som precis har investerat i nya journalsystem eller andra system, och intresset för att göra något annat gemensamt eller nationellt är svalt för det kommer ju att leda till nya kostnader. För en effektiv samordning och ett effektivt resursutnyttjande är jag övertygad om att krävs mer av gemensamma lösningar. Jag skulle också väldigt gärna se regeringen mer aktiv i denna fråga. Sjukskrivningsmiljarder, kömiljarder, patientsäkerhetsmiljoner, rehabmiljoner och psykiatrimiljoner i all ära, men vad svensk sjukvård är i riktigt stort behov av är nationella IT-miljarder för svensk hälso- och sjukvård.

 

Vi måste investera i en mer användarvänlig, kommunikationssäker och integritetssäker IS/IT-struktur byggd utifrån vårdpersonalens (användarnas) önskemål och krav. Jag har efter många års funderande återvänt till en tidigare tanke på att vi borde börja om från början och skapa nationellt gemensamma system i en gemensam struktur. Jag tror det handlar om att bestämma sig för att fem-sex år i framtiden införa något nytt, och använda den tiden till att utveckla det nya och utbilda i det nya samtidigt som vi får lappa, laga och anpassa i de gamla systemen utan att göra nya större investeringar. Jag har ingen aning om vad kostnaden för detta skulle bli, men är rätt så övertygad om att de årliga drifts- och utvecklingskostnaderna därefter kommer att kunna vara betydligt lägre och framför allt skulle mer användarvänliga system frigöra mängder av tid för hälso- och sjukvårdens personal som skulle kunna användas till mer direkt patientaktivt arbete.


Investera för framtiden, del 2

Jag inleder nyåret med en liten bloggserie i fyra delar under rubriken ”Investera för framtiden”. Min utgångspunkt är läget i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, men är antagligen rätt så generell för all svensk hälso- och sjukvård. Jag vill peka på några områden där det är viktigt att det görs investeringar för att skapa förutsättningar för en mer effektiv hälso- och sjukvård med högre kvalitet och bättre patientsäkerhet.

 

Del 2 – Investeringar i forskning och förnyelse

 

Dagens hälso- och sjukvård är ett resultat av gårdagens forskning och utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård kommer att vara ett resultat av dagens forskning. Få sektorer, om ens någon, är lika forskningsintensiv som medicinområdet, och det publiceras mängder av studier i en mängd olika forskningstidskrifter och det görs små och stora upptäckter till gagn för mänskligheten.

 

Det finns också relativt gott om forskningsfinansiärer i form av stiftelser, myndigheter, organisationer och företag, men min erfarenhet som politisk beslutsfattare är att det finns behov av satsningar på forskningens infrastruktur och satsningar för att underlätta studier och prövningar för att klara övergången från forskningsresultat till klinisk vardag. Det finns också ett behov av mer oberoende forskningsmedel som Västra Götalandsregionen, som en stor hälso- och sjukvårdsaktör, friare kan använda för att stimulera forskning inom områden som är angelägna för utvecklingen av hälso- och sjukvården.

 

När det kommer till politiska diskussioner om forskning i allmänhet och medicinsk forskning i synnerhet är det närmast omöjligt att hitta någon som inte sjunger forskningens lov. Men precis som med mycket annat så handlar det inte bara om att i ord bekänna, utan att också i handling visa vad man faktiskt vill.

 

I den budget som regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen antagit för 2013 finns det många väldigt bra skrivningar om nödvändigheten av forskning och ambitionerna med forskning i Västra Götaland, men i handling är det desto sämre. När hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) i höstas skulle anta detaljbudgeten reducerades anslagen till FOU med 5 miljoner kronor ”som del av de konsekvensåtgärder som vidtas för att nå budget i balans”. Det var 5 av 60 miljoner i HSU:s budget som försvann, vilket motsvarar en nedskärning på drygt 8 procent.

 

Västra Götland är en stark biomedicinsk och medicinteknisk regionen med en stark akademi, ett framgångsrikt universitetssjukhus och med många företag inom sektorn. Västra Götalandsregionen kommer de kommande åren att behöva bli mer aktiva och vara en större finansiär för att investera i forskning och i forskningens infrastruktur, för det är dagens forskning som lägger grunden för morgondagens hälso- och sjukvård och jag menar att vi ska vara med och utveckla den.

 

Steg två efter forskningen handlar om hur vi som hälso- och sjukvårdsorganisation klarar av att implementera ny kunskap, nya metoder och nya läkemedel för att få en förnyelse och kunna ligga i den medicinska framkant som vi tycker att vi ska göra. För att kunna ligga i medicinsk framkant måste man också vara beredd att investera förnyelsen.

 

Det är få saker som jag är mer stolt över än att ha fått vara med och utveckla Västra Götalandsregionens metod för ordnat införande av kunskap, metoder och läkemedel. Det är ännu ingen perfekt metod, men i sin ansats och ambition är den ett svårslaget exempel på hur man kan arbeta med att investera i förnyelse av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

 

Metoden för ordnat införande har kritiserats från flera håll för att den försenar introduktion av ny kunskap på grund av prövning, handläggning och prioritering. Det finns också kritik mot att det kan finnas en problematik kring finansieringen när de regionala ”investeringskapitalet” försvinner år 2 eller 3. Jag delar till viss del kritiken även om det visat sig ta längre tid att förnya agerandet i den kliniska vardagen än beräknat. Här behöver vi definitivt bli bättre framöver.

 

Den medicinska och medicintekniska utvecklingen, eller förnyelsen som jag väljer att kalla det, beräknas kräva i snitt en knapp procent i nya resurser varje år om man önskar hänga med i utvecklingen. I Västra Götalandsregionen innebär det ett ”investeringskapital” på ungefär 250 miljoner kronor varje år. Sedan Västra Götalandsregionen bildades har hälso- och sjukvården årligen tillförts mellan 500 och 800 miljoner kronor varje år, utöver generell indexuppräkning.

 

Menar man allvar med att man vill ligga i medicinsk framkant och erbjuda invånarna och patienterna i regionen hälso- och sjukvård i världsklass så är den första åtgärden i varje budgetarbete att säkerställa att det finns ungefär 250 miljoner kronor för denna förnyelse, annars har man valt andra ambitioner för regionens hälso- och sjukvård.


Investera för framtiden, del 1

Jag inleder nyåret med en liten bloggserie i fyra delar under rubriken ”Investera för framtiden”. Min utgångspunkt är läget i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, men är antagligen rätt så generell för all svensk hälso- och sjukvård. Jag vill peka på några områden där det är viktigt att det görs investeringar för att skapa förutsättningar för en mer effektiv hälso- och sjukvård med högre kvalitet och bättre patientsäkerhet.

 

Del 1 – Investeringar i utrustning och fastigheter

 

När jag besöker nybyggda eller helrenoverade sjukvårdslokaler så är det första jag alltid tänker ”Så här borde det vara överallt”, men det kan inte vara nybyggt överallt och hela tiden. Det är ändå den där känslan om en betydligt bättre arbetsmiljö och en betydligt bättre patientmiljö som slår mig när jag kliver in på Tehuset vid Borås lasarett eller nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska eller den mångdubbelt prisbelönade psykiatribyggnaden på Östra sjukhuset eller det upprustade Lidköpings sjukhus.

 

Investeringar i moderna sjukvårdsfastigheter handlar inte bara om modernitet, fräschör och en bättre patient- och arbetsmiljö. Det handlar minst lika mycket om bättre förutsättningar för en logistik som stödjer ett mer effektivt arbetssätt, och om miljöer som underlättar patientsäkerhetsarbetet och som bättre tar hänsyn till patienternas integritet.

 

Regionen har det senaste decenniet kraftigt ökat investeringstakten i moderna sjukvårdslokaler, och det har varit nödvändigt. Jag är särskilt stolt över att vi har mäktat med och prioriterat att bygga tre nya rättspsykiatriska vårdbyggnader i Göteborg, Vänersborg och Falköping för en målgrupp som snarare har fem års medelvårdtid än fem dagar och för vilka den fysiska miljön är ännu viktigare för möjligheten att kunna bli bättre.

 

I budgeten för 2012 sköt den politiska ledningen plötsligt en rad planerade strategiska fastighetsinvesteringar minst två år in i framtiden, men valde i 2013 års budget att backa på några av objekten och tidigarelägga dem ett år jämfört med den nya planeringen. Det var bra, men det är ett allt för försiktigt och kameralt förhållningssätt till investeringar hos kanske främst regionstyrelsens ordförande som deklarerade att han inte kan tänka sig att låna pengar till investeringar. Utrymmet för investeringar skall anpassas så att regionen inte behöver låna för investeringar. Jag förstår inte den principiella hållningen. För mig är det inte alls märkligt att, om det behövs, låna för att investera i sjukvårdsbyggnader som ska användas de kommande 40-50 åren.

 

Västra Götalandsregionen är i behov av fler moderna och upprustade sjukvårdslokaler och det är en av de viktigaste investeringarna som vi kan göra för utvecklingen av hälso- och sjukvården framöver.

 

Där moderna sjukvårdslokaler på ett positivt sätt kan stödja logistik och flöden, skapa ökad trivsel och underlätta kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet är modern utrustning en förutsättning för en bra och säker hälso- och sjukvård.

 

Hälso- och sjukvården är utrustningsintensiv, inte minst inom de diagnostiska specialiteterna, och det sker en medicinteknisk utveckling i en högre hastighet än vi riktigt hänger med i. Precis som vi inte kan ha nybyggda sjukhuslokaler överallt hela tiden, så kan vi inte alltid ha den senaste utrustningen överallt. Vill vi vara med och kunna erbjuda en hälso- och sjukvård i nationell toppklass och därmed i världsklass så är det viktigt att vi blir än mer strategiska i hur vi arbetar med utrustningsinvesteringar och att vi avsätter tillräckligt med resurser till att både göra ersättningsinvesteringar i tid och göra nyinvesteringar i strategiskt viktig ny utrustning för att stödja hälso- och sjukvårdens utveckling och kunna implementera moderna behandlingsmetoder.

 

De kommande åren kommer två större projekt att kräva särskilda anslag i regionen utrustningsinvesteringar. Det handlar dels om nybygget Angereds Närsjukhus, men framför allt om Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det är viktigt att dessa projekt kan genomföras utan att det tar utrymme från ”tråkiga” men nödvändiga reinvesteringar eller andra mer ”normala” nyinvesteringar för att på bästa sätt kunna utveckla sjukvården i takt med den medicintekniska utvecklingen.

 

Investeringar i moderna fastigheter och i utrustningar för att följa med i utvecklingen är viktiga investeringar för framtiden. Det kan tyckas som att jag slår in öppna dörrar när jag argumenterar för det här, men ser man inte den långsiktiga nödvändigheten av att göra dessa investeringar för framtiden så är det så oerhört lätt att kortsiktigt göra besparingar som räddar ekonomin eller budgeten ett enskilt år, men som får effekter på många års sikt och som riskerar att få effekter på kvaliteten och patientsäkerheten i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård.


Tillbaka!

Det är möjligt att jag skulle kunna skylla på att min senaste inlägg skrevs den 29 februari - sällsynta dagen - till varför det inte blivit några inlägg på tio månader, men nu är det slut på bloggrasten. Jag är tillbaka - fem år efter mitt första blogginlägg på denna sida - för att analysera, reflekter och kommentera kring det som händer i svensk hälso- och sjukvård i allmänhet och om hälso- och sjukvårdspolitik i Västra Götalandsregionen i synnerhet.
 
Jag hälsar gamla läsare välkomna åter och nya läsare välkomna att följa mig här, liksom på twitter där ni finner mig som @Jonas_Liberal
 
Det är idag 14 år sedan Västra Götalandsregionen bildades och genomlevde den första dagen som självstyrelseorgan. Jag har haft förmånen att i olika roller fått vara med på hela den resan och även om det är mycket som har hänt och utvecklats både positivt och negativt under dessa år, så uppskattar jag allra mest att blicka framåt och vara med och försöka peka ut vilken riktning som regionen bör ta de närmaste året.
 
Det är idag den första dagen på 2013 och det är ett år vars utmaningar kommer att vara de största sedan år 2000 för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. I det läget kan man försöka lappa och laga på marginalen och hålla tummarna för en bättre skattekraftsutveckling, en återbetalning av tidigare inbetalda pensionsmedel eller plötsligt ökade statsbidrag. Eller så kan man som det anstår ett självstyrelseorgan ta på sig den gula ledartröjan och peka på strukturella former, nödvändiga investeringar och nya synsätt för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling för de kommande 14 åren.
 
Jag kommer att återuppta mitt bloggande de kommande dagarna med en serie inlägg som kommer att handla om Västra Götalandsregionens framtid och vad jag ser som nödvändiga investeringar för framtiden för att stärka regionens hälso- och sjukvård.
 
Ni är välkomna att både följa mig och kommentera det jag skriver.
 
GOTT NYTT ÅR!
 
 

RSS 2.0