Bra bekräftelse för VG Primärvård

Idag publicerade Sverige kommuner och landsting (SKL) resultaten av den andra nationella patientenkäten för primärvården och det är på många sätt en trevlig läsning, även om man lätt blir snurrig av jämförelser i mängder av diagram.

När den första nationella patientenkäten för primärvården genomfördes hösten 2009 var det både en bra och dålig tajming för Västra Götalandsregionen då den genomfördes i september månad, precis före införandet av vår vårdvalsmodell VG Primärvård. Dålig för att en stor mängd nya vårdcentraler inte fick chansen att vara med och jämföras, men bra för att vi fick en nu-lägesbild av primärvården veckorna före införandet av VG Primärvård.

Västra Götalandsregionen genomförde en egen extra patientenkät våren 2010 för att ge alla nybildade vårdcentraler chansen att jämföras ungefär ett halvår efter starten av VG Primärvård och redan då kunde vi se bättre resultat för regionen som helhet kring nästan alla mätfrågor.

När nu den andra nationella patientenkäten för primärvården presenteras är det glädjande att se att vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen som helhet (privata och offentliga vårdcentraler) når bättre resultat än många andra landsting och ligger i de allra flesta fall på eller över rikssnittet.

Vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen är också den region/landsting som uppvisar störst förbättring jämfört med mätningen för ett år sedan, alltså precis före införandet av VG Primärvård. Det är ett mycket bra bekräftelse på att patienterna har märkt av de förbättringar som var ett av syftena med reformen.

Att ligga på eller strax över snittet är bra, men ambitionen måste ställas högre ändå för regionens samlade vårdcentraler. Vi ska också veta att bakom regionresultatet för Västra Götaland döljer sig resultaten för cirka 200 olika vårdcentraler som lyckas olika väl med sitt utfall. Vissa vårdcentraler får väldigt goda resultat medan andra enheter inte når upp till samma nivå.

Informationen om hur patienterna bedömer vårdcentralerna i patientenkäten måste tillsammans med resultat av medicinska kvalitetsindikatorer bli lättillgängliga för patienter att få tag på för att kunna göra medvetna val om vilken vårdcentral man vill tillhöra. Här har regionen en stor uppgift att förbättra konsumentupplysningen. Jag hoppas att vi under vårens fortsatta utvecklingsarbete med VG Primärvård kan enas om att sätta upp en hemsida där invånarna på ett enkelt sätt kan jämföra regionens 200 vårdcentraler och med det som drivkraft ytterligare driva utvecklingen mot en Väl Godkänd Primärvård i Västra Götalandsregionen.

40 fler ST-läkare i allmänmedicin

Vid dagens sammanträde med regionens ägarutskott bifölls förslaget från hälso- och sjukvårdsutskottet om att finansiera ytterligare 40 fler ST-tjänster för blivande specialister i allmänmedicin som kan göra sin utbildning och sedan förhoppningsvis arbeta vid någon av de 200 vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen.

40 fler ST-tjänster i allmänmedicin är ett otroligt trendbrott där svensk primärvårdsdebatt under många decennier, på rättmätiga grunder, handlat om bristen på allmänläkare och den höga användningen av stafettläkare i primärvården.

Det går inte att dra någon annan slutsats än att vårdvalsmodeller i allmänhet i primärvården och VG Primärvård i vår region starkt har bidragit till det ökade intresset bland läkarstudenter för att utbilda sig till allmänläkare.

Första året med VG Primärvård har långt fler nya ST-läkare anställts än vad som förväntades och dessutom var 13 personer anställda för kompletteringstjänstgöring inför ST-tjänst.

Orsaken till dagens beslut i ägarutskottet är att det för närvarande står 40 personer i kö för att påbörja en ST-tjänstgöring. Nu ger vi också dem chansen att utbilda sig till allmänläkare och därmed ta ytterligare steg på vägen att få den bemanning som vi önskar i den av regionen finansierade primärvården, och ett viktigt mål med VG Primärvård är därmed också uppnått.

För att det i förlängningen ska falla så väl ut som vi hoppas gäller det nu att de vårdcentraler i Västra Götaland som tar på sig handlednings- och utbildningsansvaret ser till att erbjuda hög kvalitet i det arbetet och lyckas visa upp att de är attraktiva potentiella arbetsgivare så att dagens ST-läkare vill fortsätta jobba inom VG Primärvård och sörja för regioninvånarnas hälsa och sjukdom.

Omstart

Jag har varit en fantastiskt dålig bloggare sedan 2010 blev 2011, men har sista veckan lovat ett antal "fans" att jag skulle komma igång igen. Hade börjat skriva på en sammanfattning av allt som hänt under januari, men så får jag för några minuter sedan beskedet om att valprövningsnämnden beslutat om ett omval till regionfullmäktige i Västra Götaland.

Kort sagt är jag chockad. Jag trodde nog att Valprövningsnämnden skulle kunna besluta att tilldela Centerpartiet det sista utjämningsmandatet istället för till Socialdemokraterna, men att de skulle besluta om omval i alla valkretsarna i Västra Götaland är mycket förvånande. Det finns dock en tydlig logik i nämndens beslut då det just rör utjämningsmandat så berörs alla valkretsar.

Nåväl, då var bloggen aktiverad igen. Jag lär återkomma om både detta beslut, om vad som hänt under januari och om hur livet är som oppositionspolitiker. Det sistnämnda kan ju komma att ändras med ett extraval.

RSS 2.0